Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

O

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific.

Ofertant
Oricare operator economic care a depus o oferta.

Oferta (de baza)
Actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica.

Oferta admisibila
Oferta care nu este inacceptabila sau neconforma si care poate deveni oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Oferta alternativa
Varianta de oferta depusa de catre un ofertant care a carei propunere tehnica difera de cea inclusa intr-o oferta de baza dar care trebuie sa respecte cerintele minime din caietul de sarcini, precum si orice alte cerinte specifice pentru prezentarea lor.

Oferta inacceptabila
Oferta respinsa de catre comisia de evaluare, aflandu-se in anumite situatii, expres prevazute:

a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare;
b) nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire.
c) a fost depusa de un ofertant care nu indeplineşte cerintele minime de calificare;
d) a fost depusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia.
e) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata in considerare din urmatoarele motive:
– in anuntul de participare nu este precizata in mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;
– respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;
f) nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii
g) pretul inclus in propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;
h) oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat.

Oferta neconforma
Oferta respinsa de catre comisia de evaluare, aflandu-se in anumite situatii, expres prevazute:
a) nu satisface cerintele caietului de sarcini;
b) contine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
c) contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate.
d) in cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate sau in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.
(2) In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma.
(3) In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia situatiei prevazute la art. 80 alin. (2).
(1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerata neconforma.

Oferta necorespunzatoare
Oferta irelevanta in raport cu obiectul contractului.

Oferta orientativa
Oferta depusa de catre un operator economic cu scopul de a fi admis in sistem., dupa lansarea sistemului de achizitie dinamic si pe intreaga perioada de existenta a acestuia.

Operator economic
Oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari – persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari.

Operator economic implicat in procedura de atribuire
Orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractanta nu l-a informat inca despre decizii referitoare la rezultatul selectiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau de incheiere a acordului-cadru, la admiterea intr-un sistem de achizitie dinamic, la rezultatul concursului de solutii ori, dupa caz, la anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioara a unei noi proceduricare ii vizeaza direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a carui candidatura/oferta nu a fost inca respinsa definitiv de autoritatea contractanta.

O respingere este considerata definitiva daca a fost comunicata operatorului economic in cauza si fie a fost considerata legala de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau de catre instanta sesizata in legatura cu acest aspect, fie nu a facut ori nu mai poate face obiectul unei cai de atac.

Operatorul sistemului electronic de achizitii publice
Persoana juridica de drept public care asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire.
 

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.