Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

N

Nediscriminare
Principiu care sta la baza atribuirii contractului de achizitie publica prin care se intelege asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de atribuire si sa aiba sansa de a deveni contractant.

Negociere
Procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi candidati.

Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
Procedura de negociere desfasurata de catre autoritatilor contractante in anumite cazuri, strict reglementate, numai dupa ce acestea publica un anunt de participare.

a) atunci când, in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau cerere de oferte şi numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;
b) in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;
c) atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitatiei deschise sau licitatiei restranse;
d) atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente.

Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare
Procedura de negociere desfasurata de catre autoritatilor contractante in anumite cazuri, strict reglementate, fara publicare de catre acestea a unui anunt de participare:

a) atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;
b) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitatiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare;
c) atunci cand produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente;
d) atunci cand este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Perioada in care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial;
e) pentru achizitionarea de materii prime cotate la bursele de marfuri, achizitia acestora realizându-se ca urmare a tranzactiilor de pe piata la disponibil;
f) atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
g) atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz, autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
h) atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
– atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
– lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
– valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari şi/sau servicii suplimentare ori aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;
i) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
– atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract;
– contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa;
– valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;
– in anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul procedurii respective;
– autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.

Nota individuala
Punct de vedere scris, elaborat de catre membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptata de atribuire a unui contract de achizitie publica.

Nota justificativa
Document care este obligatoriu de intocmit, in anumite situatii, de catre autoritatile contractante in cadrul unei proceduri de atribuire: privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul in care procedura aplicata a fost alta decat licitatia deschisa sau licitatia restransa, privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul.

Atunci cand impune cerinte minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara ori la capacitatea tehnica si/sau profesionala, astfel cum este prevazut la art. 178 alin. (1) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta trebuie sa fie in masura sa motiveze aceste cerinte, elaborand in acest sens o nota justificativa care se ataseaza la dosarul achizitiei.

Atunci cand stabileste criteriile de atribuire, autoritatea contractanta trebuie sa fie in masura sa motiveze modul in care a fost stabilita ponderea factorilor de evaluare, elaborand in acest sens o nota justificativa care se ataseaza la dosarul achizitiei.
 

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.