Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

I

Identificarea surselor de finantare
Stabilirea de catre autoritatile contractante a fondurilor necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica.

Incompatibilitate
Situatie care nu permite anumitor persoane fizice/juridice sa participe la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica fie in calitate de candidat/ofertant/subcontractant, fie ca membru in comisiile de evaluare

Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.

Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nu au dreptul sa fie implicati in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmatoarele persoane:
a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;
b) sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati;
c) persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

Contractantul nu are dreptul de a angaja, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse in cadrul aplicarii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea nulitatii contractului respectiv pentru cauza imorala.


Inovare

Realizarea unui produs, serviciu sau proces nou ori care este imbunatatit in mod semnificativ, inclusiv procese de productie sau de constructie, noi metode de comercializare ori noi metode organizatorice in activitatea comerciala, organizarea locului de munca sau relatiile externe ale organizatiei, printre altele, cu scopul de a contribui la solutionarea provocarilor societale sau de a sprijini strategia Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, ecologica si favorabila incluziunii.


Intreprindere afiliata
Orice subiect de drept asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta sau care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.

Intreprindere publica
Persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:
– detin majoritatea capitalului subscris;
– detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;
– pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia.

Invitatie de participare
Modalitate de publicitate prin care autoritatile contractante demareaza o procedura de cerere de oferta sau continua etapa a doua a unei proceduri de licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere cu publicare prealabila a unui anunt de participare.

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.