Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

D

Dematerializarea procedurilor
Utilizarea procedeelor electronice pentru schimburile de informatii care intervin in cadrul procedurilor de achizitii publice.

Deviz estimativ
Document intocmit de catre executantul lucrarilor si care indica cuantumul lucrarilor pe categorii si determinat pe baza cantitatilor aproximative si a preturilor corespunzatoare.


Document al achizitiei

Anuntul de participare, documentatia de atribuire, precum si orice document suplimentar emis de autoritatea contractanta sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie ori stabili elemente ale achizitiei sau ale procedurii de atribuire


Drept special sau exclusiv
Acel drept autorizat de catre o autoritate competenta dintr-un Stat membru si care are drept efect de a rezerva unuia sau mai multor operatori economoci (numar limitat) exercitarea unei activitati specifice in domeniul anumitor servicii publice (de exemplu in sectorul energiei, transportului, etc.)

Dialog competitiv
Procedura de atribuire a unui contract de achiziție publica, la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, urmand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala.

Documentatie de atribuire
Totalitatea informațiilor/documentelor legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva

Documentatia de atribuire trebuie sa cuprinda, fara a se limita la cele ce urmeaza, cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea contractanta, in special cu privire la adresa – inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.;
b) instructiuni privind date limita care trebuie respectate si formalitati care trebuie indeplinite in legatura cu participarea la procedura de atribuire;
c) daca sunt solicitate, cerintele minime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertanti/candidati pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie;
d) caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv sau de negociere;
e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;
f) informatii detaliate si complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare, corespunzator prevederilor cap. V – sectiunea a 3-a;
g) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;
h) informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

(1) Autoritatea contractanta are dreptul de a preciza in documentatia de atribuire institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii privind reglementarile referitoare la impozitare, precum si cele referitoare la protectia mediului.
(2) Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in documentatia de atribuire regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, care sunt in vigoare la nivel national si care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari ori de servicii, sau sa indice institutiile competente de la care operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile respective.
In acest caz, autoritatea contractanta are totodata si obligatia de a solicita operatorilor economici sa indice in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

Documentatie descriptiva
Documentație de atribuire sumara, utilizata în cadrul aplicarii procedurilor de dialog competitiv sau negociere.

Documente constatatoare
Acte emise de catre autoritațile contractante dupa finalizarea unui contract de achiziție care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de catre operatorii economici, cocontractanți în respectivul contract.

Dosarul achizitiei publice
Totalitatea documentelor întocmite/primite de autoritatea contractanta in cadrul unei procedurii de atribuire:

a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anuntul de intentie si dovada transmiterii acestuia spre publicare, daca este cazul;
c) anuntul de participare si dovada transmiterii acestuia spre publicare si/sau, dupa caz, invitatia de participare;
d) documentaţia de atribuire;
e) nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, in cazul în care procedura aplicata a fost alta decat licitaţia deschisa sau licitatia restransa;
f) nota justificativa privind accelerarea procedurii de atribuire, daca este cazul;
g) procesul-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor;
h) formularele de oferta depuse în cadrul procedurii de atribuire;
i) solicitarile de clarificari, precum si clarificarile transmise/primite de autoritatea contractanta;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicarilor privind rezultatul procedurii;
l) contractul de achizitie publica/acordul-cadru, semnate;
m) anuntul de atribuire si dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n) contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, daca este cazul;
o) avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul;
p) documentul constatator care contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractant.

Drept special sau exclusiv
Dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;

DUAE

(Document Unic de Achizitie European) reprezinta un instrument care faciliteaza participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica/sectoriale si reduce sarcinile administrative pentru autoritatile/entitatile contractante, fiind instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul C.E. nr. 7/2016. Conform legislatiei nationale (Legea nr. 98/2016 si Legea nr. 99/2016), acesta este obligatoriu a fi utilizat atât de catre autoritatile contractante/entitatile contractante, cât si de catre operatorii economici participanti la procedurile de atribuire (in functie de calitatea pe care acestia o au in respectiva procedura de atribuire – candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) incepând cu intrarea in vigoare a acesteia.

Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata - https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

DUAE reprezinta o declaratie pe propria raspundere a operatorului economic, potrivit careia acesta nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de autoritatea/entitatea contractanta la nivelul fisei de date a achizitiei, precum si, dupa caz, respecta regulile si criteriile obiective care au fost stabilite in scopul limitarii numarului de candidati calificati care urmeaza sa fie invitati sa participe in cadrul procedurilor de atribuire care se deruleaza in mai multe etape.

In cazul procedurilor de atribuire care se desfasoara intr-o singura etapa, doar ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare/simplificat, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.

In cazul procedurilor de atribuire care se desfasoara in mai multe etape, candidatii aflati pe pozitiile ce dau dreptul la calificarea in etapa urmatoare, ca urmare a clasamentului intermediar, realizat prin aplicarea criteriilor de selectie, vor depune documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, inainte de stabilirea rezultatului final a primei etape a respectivelor proceduri de atribuire.

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.