Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

C

Calificare
Reprezinta indeplinirea de catre un operator economic a tuturor conditiilor (juridice, tehnice, financiare) precum si a recomandarilor profesionale necesare pentru realizarea, in conformitate cu exigentele contractuale, a obiectului procedurii de achizitie publica. Calificarea poate imbraca forma unui agrement emis de catre organisme specializate abilitate in acest scop.

Caiet de sarcini
Parte a documentatiei de atribuire care contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.
– clauze generale aplicabile tuturor procedurilor de achizitie publica;
– clauze comune care fixeaza conditiile tehnice aplicabile procedurilor de achizitie publica care au drept obiect acelasi tip de lucrari, servicii sau bunuri;
– clauze speciale proprii fiecarei proceduri si care sunt stabilite de catre autoritatea contractanta in cauza.

Candidat
Oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv.

Candidatura
Documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv.

Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Aptitudine a unei persoane fizice/juridice de a dobândi și exercita drepturi subiective si de a-si asuma si indeplini obligatii corelative acestora, dovedita prin inregistrarea sa ca persoana fizica/juridica sau apartenenta sa din punct de vedere profesional la o asociatie/organizatie profesionala.

Capacitatea tehnica și/sau profesionala
Aptitudine si/sau experienta a unui operator economic care demonstreaza posibilitatea acestuia de a aduce la indeplinire, in conformitate cu cerintele documentaaiei de atribuire, a un contract de achizitie publica.

Cerere de oferte
Reprezinta o procedura de achizitie publica, nationala, simplificata, care poate fi aplicata incazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mica decat echivalentul in lei a unor praguri si prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la cel putin 3 operatori economici.

Procedura simplificata care se initiaza prin publicarea unei invitatii de participare in SEAP
Se aplica in cazul in care valoarea estimata (fara TVA) a contractului este mai mica decat
– 125.000 euro – pentru contractul de furnizare
– 125.000 euro – pentru contractul de servicii
– 4.845.000 euro – pentru contractul de lucrari
Nota : contractul se poate atribui si daca s-a primit o singura oferta admisibila.

Comisie de evaluare
Persoana/persoane desemnate obligatoriu de catre autoritatea contractanta care au responsabilitatea evaluarii ofertelor.

Compartiment intern
Entitate interna a unei autoritati contractante specializata in atribuirea contractelor de achizitie publica.

Concurent
Oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de solutii.

Concurs de solutii
Procedura de achizitie publica speciala prin care o autoritate contractanta achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu procedura independenta in care concurentii pot obtine premii si/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii, fara acordarea de premii.

Contestatia
Potrivit OUG 34/2006 – art. 255,  orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala.

Unde depunem contestatia:
Contestatia se depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor – CNSC  va se va trimite si autoritatii contractante potrivit legii.

Motive frecvente de contestare:
– criteriile de calificare si selectie care cuprind documente solicitate abuziv ori inutil (anumite certificari – cum ar fi certificari ISO, acte de calificare ale subcontractantilor,  anumite procedee tehnologice care sunt considerate restrictive si care incalca principiile de la art. 2 din OUG 34/2006)
–  raspunsul la clarificari formulat de autoritatea contractanta la solicitarea de clarificari aofertantului nu este clar si fara echivoc, raspunsul nu este satisfacator pentru ofertant
– oferta a fost declarata INACCEPTABILA sau NECONFORMA din diferite motive pe care le regasim la art. 36 alin 1 si alin.2 din HG 925/2006;
– pretul ofertat a fost neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat, atunci cand pretul fara tva este sub 85% din valoarea estimate a contractului respectiv (a se vedea art. 36.1. din HG 925/2006) si ofertantul nu a justificat pretul neobisnuit de scazut potrivit art. 202 din OUG 34/2006, nu au fost prezentate suficiente documente ori documente relevante (ex. stocuri materii prime, valoare acestora, salarii, taxe, impozite, etc).
– comunicarea rezultatului si indicarea castigatorului nu arata motivele care au determinat comisia de evaluare sa ia aceasta decizie (art. 207 din OUG 34/2006).
– anularea procedurii de catre autoritatea contractanta fara un motiv real (a se vedea art. 209 din OUG 34/2006);
Cai de atac:
Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate cu plangere la, in termen de 10 zile de la comunicare, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie. Mai multe detalii

Contract de achizitie publica
Contract cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, și unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, având ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii.

Contract de complexitate deosebita
Este considerat acel contract de achizitie publica pentru care autoritatea contractanta nu este, in mod obiectiv, in masura sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii satisfaca necesitatile si exigentele si/sau sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.

Contract de concesiune de lucrari publice
Contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite.

Contract de concesiune de servicii
Contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite.

Contract de furnizare
Contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari*, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumparare, inclusiv in rate, inchiriere sau leasing, cu sau fara optiune de cumparare. *contractul de achizitie publica ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune a acestora este considerat contract de furnizare.

Contract de lucrari
Contract de achizitie publica care are ca obiect fie executia de lucrari sau constructii, fie atât proiectarea, cât și executia de lucrari sau constructii. Prin constructie se intelege rezultatul unui ansamblu de lucrari de constructii de cladiri sau lucrari de geniu civil, destinat sa indeplineasca prin el insusi o functie tehnica sau economica.

Contract de publicitate media
Contract de servicii avand ca obiect crearea, producerea si/sau difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare in masa scrise, audiovizuale sau electronice.

Contract de servicii
Contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare*, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii.
Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in anexa nr. 1 este considerat contract de servicii.

Contractul de achizitie publica care are ca obiect atat furnizarea de produse, cat si prestarea de servicii este considerat:
a) contract de furnizare, daca valoarea estimata a produselor este mai mare decat valoarea estimata a serviciilor prevazute in contractul respectiv;
b) contract de servicii, daca valoarea estimata a serviciilor este mai mare decat valoarea estimata a produselor prevazute in contractul respectiv.

Contract sectorial
Contract de achizitie publica care se atribuie in scopul efectuarii unei activitati relevante in sectoarele de utilitate publica.

Contract subsecvent
Contract atribuit ca urmare a incheierii unui acord cadru, cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul-cadru respectiv.

Contract pe termen lung

Contractul de achizitie publica incheiat pe o durata de cel putin 5 ani care cuprinde durata de executie a lucrarilor ori a constructiei, daca acesta are o componenta care consta in executie de lucrari ori a unei constructii, precum si durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel incat contractantul sa obtina un profit rezonabil.

Contractant
Ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica.

CPV
„Common procurement vocabulary”, sistem de clasificare unic, vocabularul comun privind achizitiile publice.

Aceasta clasificare incearca sa acopere intreg necesarul de produse, lucrari sau servicii. Prin standardizarea referintelor utilizate de catre autoritatile contractante in descrierea obiectului achizitiilor publice pe care le efectueaza, CPV imbunatateste transparenta contractelor de achizitii publice care se supun directivelor comunitare.

CPV asociaza fiecarui cod numeric o descriere a unui obiect al contractelor de achizitii publice pentru care exista o versiune in fiecare limba oficiala a UE.

CPV cuprinde:
- un vocabular principal: care contine o serie de coduri numerice avand fiecare cate opt cifre si subdivizandu-se in diviziuni, grupe, clase si categorii. O a noua cifra serveste la verificarea cifrelor precedente;
- un vocabular suplimentar: care completeaza descrierea obiectului contractelor de achizitii aducand precizari cu privire la natura si destinatia bunurilor care urmeaza sa fie achizitionate.

Lista codurilor CPV si tabelele de corespondenta intre CPV si alte nomenclaturi pot fi consultate AICI.


Criterii de atribuire a contractului de achizitie publica
Criterii in baza carora poate fi atribuit un contract de achizitie publica ; modalitate de selectare a ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de achizitie publica
Criteriul de atribuire a contractului de achizitie publica poate fi numai:
a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic;
b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.

Criterii de calificare si selectie
Criterii stabilite in documentatia de atribuire, utilizate de catre autoritatile contractante pentru a califica si/selecta candidaturile/ofertele participantilor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica criterii stabilite in documentatia de atribuire, utilizate de catre autoritatile contractante pentru a califica si/selecta candidaturile/ofertele participantilor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica:
a) situatia personala a candidatului sau ofertantului;
b) capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
c) situatia economica si financiara;
d) capacitatea tehnica si/sau profesionala;
e) standarde de asigurare a calitatii;
f) standarde de protectie a mediului, in cazurile prevazute la art. 188 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e).

Cumpararea directa – Catalogul electronic
Instrument de lucru optional in care sunt publicate produsele, serviciile sau lucrarile pe care le ofera operatorii economici inregistrati in SEAP.
Utilizat pentru achizitionarea directa.

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.