Feedback

Glosar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z tot

A

Acceptarea ofertei castigatoare
Actul juridic prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica ce va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare.
 
Achizitie directa
Achizitionarea de produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea estimata a achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari.
Achizitia directa ramane in exteriorul definitiei propriu-zise a contractului de achizitie publica intrucat nu este corelata cu o procedura de atribuire.
Achizitia directa se realizeaza pe baza de document justificativ
 
Achizitie publica
Cumpararea de catre o autoritate contractanta a unor produse, servicii sau lucrari.
 
Acord-cadru
Intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere. prin/ fara reluarea competitiei intre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.
 
Activitate relevanta
Activitate economica desfasurata de anumite autoritati contractante in sectoare de utilitate publica expres definite : apa, energie, transport si posta:
Apa
Sunt considerate activitati relevante:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de productie, transport sau distributie de apa potabila;
b) furnizarea de apa potabila unor retele de natura celor prevazute la lit. a
Energie
Sunt considerate activitati relevante:
a) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de productie, transport sau distributie de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica;
b) livrarea de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica prin retele de natura celor prevazute la lit. a).
Transport
Este considerata activitate relevanta punerea la dispozitie sau exploatarea de retele destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferata si servicii de transport terestru de calatori, pe baza de grafic, cum ar fi transportul in comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu.
Posta
(1) Este considerata activitate relevanta prestarea urmatoarelor servicii:
a) servicii postale, indiferent daca sunt sau nu rezervate in sensul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 642/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv serviciile constand in colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale – corespondenta, carti, cataloage, ziare, periodice, colete postale continand bunuri cu sau fara valoare comerciala – indiferent de greutate;
b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced si urmeaza expedierii;
c) servicii cu valoare adaugata in legatura cu posta electronica si furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizata prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor si transmiterea prin posta electronica recomandata;
d) servicii privind trimiterile postale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directa prin corespondenta, care nu poarta adresa;
e) servicii financiar-postale, de natura celor prevazute in categoria 6 din anexa nr. 2A si in art. 13 lit. d), care includ, in principal, mandatele postale si transferurile pe baza de conturi curente postale;
f) servicii filatelice;
g) servicii logistice, care combina livrarea si/sau depozitarea cu alte functiuni decat cele postale.
(2) Prestarea serviciilor prevazute la alin. (1) lit. b)-g) intra in categoria activitatilor relevante numai daca persoana in cauza presteaza si servicii postale in sensul prevederilor alin. (1) lit. a) si numai daca activitatea de servicii postale nu este direct expusa concurentei conform prevederilor art. 248.
 

Activitati de achizitie auxiliare 

Activitati care constau in furnizarea de asistenta si suport pentru activitatile de achizitie, in special infrastructura tehnica care sa permita autoritatilor contractante atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse ori servicii, sau asistenta si consiliere cu privire la desfasurarea ori structurarea procedurilor de achizitie publica, sau pregatirea si administrarea procedurilor de atribuire in numele si in beneficiul autoritatii contractante in cauza.
 

Activitati de achizitie centralizate 

Activitatile desfasurate de o unitate de achizitii centralizate in mod permanent prin achizitia in nume propriu de produse si/sau servicii destinate unei/unor alte autoritati contractante, ori prin atribuirea de contracte de achizitie publica sau incheierea de acorduri-cadru pentru lucrari, produse ori servicii in numele si pentru o alta/alte autoritate/autoritati contractante.


Actualizare
Operatie care consta in reajustarea pretului obiectului procedurii de achizitie publica in functie de evolutia conditiilor economice intre data limita de validitate a ofertelor (sau preturilor) si cea a inceperii lucrarilor sau prestarii serviciilor.

Agrement tehnic european
Apreciere tehnica favorabila privind aptitudinea unui produs de a fi utilizat conform destinatiei sale, pe baza exigentelor esentiale de constructie (in functie de caracteristicile intrinseci ale produsului si de conditiile stabilite de utilizare), emisa de catre un organism agreat in acest scop de catre un Stat membru al Uniunii Europene;
 
Alte activitati relevante
ART. 241
(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta se considera activitati relevante şi acele activitati care presupun exploatarea unui areal geografic in scopul:
a) prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi;
b) punerii la dispozitia transportatorilor care opereaza pe cai aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de retea de transport.
Agrement tehnic european – apreciere tehnica favorabila privind aptitudinea unui produs de a fi utilizat conform destinatiei sale, pe baza exigentelor esentiale de constructie (in functie de caracteristicile intrinseci ale produsului si de conditiile stabilite de utilizare), emisa de catre un organism agreat in acest scop de catre un Stat membru al Uniunii Europene.
 
Anunt de atribuire
Modalitate de publicitate prin care o autoritate contractanta anunta incheierea unui contract de achizitie publica.
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in cel mult 48 de zile dupa ce:
a) a finalizat procedura de atribuire – licitatie deschisa, licitatie restrânsa, dialog competitiv, negociere cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, cerere de oferte – prin atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului-cadru;
b) a finalizat un concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;
c) a atribuit un contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii.
Pentru serviciile incluse in anexa nr. 2B, obligatia prevazuta la alin. (1) este aplicabila numai contractelor a caror valoare este mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, lit. b). In aceste cazuri, autoritatea contractanta indica, totodata, in anuntul transmis daca este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
Anuntul de atribuire se publica in SEAP si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro;
b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 400.000 euro;
c) valoarea contractului de lucrari care a fost atribuit este mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.
 
Anunt de intentie
Modalitate de publicitate prin care o autoritate contractanta anunta intentia de a demara o procedura de achizitie publica
Nu creeaza autoritatii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publica.
Anuntul se publica in SEAP si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau numai in SEAP, cu conditia ca, inainte de publicare, sa fi fost transmis un anunt simplificat de informare prealabila catre Comisia Europeana.
Pentru a beneficia de prevederile referitoare la anuntul de intentie, acesta trebuie sa fie transmis spre publicare cu cel mult 12 luni şi cu cel putin 52 de zile inainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare.
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de intentie, atunci cand urmareste sa beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) si daca:
a) valoarea totala estimata a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de produse din aceeasi grupa CPV, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
b) valoarea totala estimata a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni pentru achizitionarea de servicii care sunt din aceeasi categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 750.000 euro;
c) valoarea estimata a contractelor/acordurilor-cadru de lucrari, care urmeaza sa fie atribuite/incheiate in urmatoarele 12 luni, este egala sau mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.
 
Anunt de participare
Modalitate de publicitate prin care o autoritate contractanta anunta demararea unei proceduri de achizitie publica
Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de participare atunci cand:
a) initiaza procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau pentru incheierea acordului-cadru;
b) lanseaza un sistem dinamic de achizitie;
c) initiaza procesul de atribuire a unui contract de achizitie publica printr-un sistem dinamic de achizitii, in acest caz publicandu-se un anunt simplificat;
d) organizeaza un concurs de solutii.
ART. 55
(1) Anuntul de participare se publica in SEAP si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice si, dupa caz, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 125.000 euro;
b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decât echivalentul in lei a 400.000 euro;
c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru de lucrari care urmeaza sa fie atribuit/incheiat este mai mare decat echivalentul in lei a 5.000.000 euro.
(2) In cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anuala cumulata, fara TVA, estimata ca fiind mai mare decat echivalentul in lei a 20.000 euro, autoritatea contractanta are obligatia de a publica un anunt de participare şi un anunt de atribuire, in sistemul informatic de utilitate publica disponibil pe internet, la o adresa dedicata, precum si pe pagina proprie de internet.
 
Anunt simplificat
Modalitate de publicitate folosit de catre autoritatile contractante atunci când utilizeaza un sistem dinamic de achizitii.
 
Asociere de operatori economici
Mai multi operatori economic care se asociaza cu scopul de a depune o candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare si numai daca o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
 
Avans
Suma de bani alocata de catre autoritatea contractanta in favoarea unui operator economic executant de lucrari pentru executarea lucrarilor care fac obiectul contractului de achizitie publica. Avansul este acordat in baza unor situatii de lucrari aprobate de catre autoritatea contractanta. Nu este vorba de o plata definitiva ci de o esalonare ale carei scadente sunt fixate prin contract in functie de lucrarile executate corespunzator.
 
Autoritate contractanta
Statul, autoritatile publice centrale si locale, organismele de drept public care doresc sa realizeze lucrari publice, sa apeleze la prestarea de servicii sau care au nevoie sa achizitioneze anumite bunuri.

licitatie-publica.ro, poate contine link-uri catre terti, site-uri partenere, dar nu poate fi tras la raspundere pentru continuturile postate de acestea si nu poate accepta nici o responsabilitate pentru ele.