Feedback
I.D.: 3590894

Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu

ID extins
5-2539
Data publicarii
07.08.14 Exista 5.016 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
90500000-2 90511100-3 90511300-5 90511400-6 90512000-9
Termenul limita pentru depunere:
07.10.14
Autoritate contractanta:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDET CURAT
Locul realizarii:
RO: Giurgiu
Pretul estimativ:
179.840.113,00 RON
 
 
Documente participare:
Locul realizarii:
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
In conformitate cu strategia judetului privind managementul deseurilor, ADI, in numele si pe seama unitatilor administrative-teritoriale din fiecare zona de colectare, va incheia 4 contracte de delegare a gestiunii privind colectarea si transportul deseurilor pana la Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Fratesti sau depozitele conforme Glina si Chiajna si operarea centrelor de colectare, aferente celor 4 zone ale judetului (prezentate in Anexa 3 la caietul de sarcini), respectiv: zona 1CMID Fratesti-Lot 1, zona 2 CMID Fratesti-Lot 2, zona 3 Chiajna-Lot 3, zona 4 Glina-Lot 4. Conform caietului de sarcini, obiectul delegarii gestiunii il reprezinta serviciul public de salubrizare menajera a judetului Giurgiu, pe zone de colectare, si cuprinde urmatoarele activitati: (i) pre-colectarea, colectarea selectiva a deseurilor municipale (inclusiv a celor de ambalaje si a fractiei biodegradabile in toate localitatile incluse in zonele de colectare), precum si a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special (ii) transportul deseurilor municipale la Centrul de management al deseurilor Fratesti (CMID Fratesti) si/sau la depozitele ecologice Glina sau Chiajna; (iii) colectarea si transportul deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, in cadrul unor campanii de colectare dedicate acestor categorii de deseuri (iv) operarea centrelor de colectare special amenajate la Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti pentru colectarea deseurilor voluminoase, a DEEE-urilor si a deseurilor periculoase provenite din gospodarii;

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDET CURAT
Adresa postala:  Bld. Bucuresti, nr. 10, et. 2, camera 211, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080305, Romania, Punct(e) de contact:  DUMITRU BEIANU, Tel.  +40 0246215084, In atentia:  Mariu Paraschivescu, Email:  adi.cjgiurgiu@yahoo.ro, Fax:  +40 0246215084, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Colectivitate teritoriala
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de colectare si transport deseuri in judetul Giurgiu
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Aria administrativa a judetului Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
In conformitate cu strategia judetului privind managementul deseurilor, ADI, in numele si pe seama unitatilor administrative-teritoriale din fiecare zona de colectare, va incheia 4 contracte de delegare a gestiunii privind colectarea si transportul deseurilor pana la Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) Fratesti sau depozitele conforme Glina si Chiajna si operarea centrelor de colectare, aferente celor 4 zone ale judetului (prezentate in Anexa 3 la caietul de sarcini), respectiv: zona 1CMID Fratesti-Lot 1, zona 2 CMID Fratesti-Lot 2, zona 3 Chiajna-Lot 3, zona 4 Glina-Lot 4. Conform caietului de sarcini, obiectul delegarii gestiunii il reprezinta serviciul public de salubrizare menajera a judetului Giurgiu, pe zone de colectare, si cuprinde urmatoarele activitati: (i) pre-colectarea, colectarea selectiva a deseurilor municipale (inclusiv a celor de ambalaje si a fractiei biodegradabile in toate localitatile incluse in zonele de colectare), precum si a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special (ii) transportul deseurilor municipale la Centrul de management al deseurilor Fratesti (CMID Fratesti) si/sau la depozitele ecologice Glina sau Chiajna; (iii) colectarea si transportul deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, in cadrul unor campanii de colectare dedicate acestor categorii de deseuri (iv) operarea centrelor de colectare special amenajate la Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti pentru colectarea deseurilor voluminoase, a DEEE-urilor si a deseurilor periculoase provenite din gospodarii;
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511100-3 - Servicii de colectare a deseurilor urbane solide (Rev.2)
90511300-5 - Servicii de colectare a deseurilor dispersate (Rev.2)
90511400-6 - Servicii de colectare a hartiei (Rev.2)
90512000-9 - Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Conform caietului de sarcini, obiectul delegarii gestiunii il reprezinta serviciul public de salubrizare menajera a judetului Giurgiu, pe zone de colectare, si cuprinde urmatoarele activitati: • pre-colectarea, colectarea selectiva a deseurilor municipale (inclusiv a celor de ambalaje si a fractiei biodegradabile in toate localitatile incluse in zonele de colectare), precum si a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special • transportul deseurilor municipale la Centrul de management al deseurilor Fratesti (CMID Fratesti) si/sau la depozitele ecologice Glina sau Chiajna; • colectarea si transportul deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, in cadrul unor campanii de colectare dedicate acestor categorii de deseuri • operarea centrelor de colectare special amenajate la Giurgiu, Bolintin Vale si Mihailesti pentru colectarea deseurilor voluminoase, a DEEE-urilor si a deseurilor periculoase provenite din gospodarii; Transportul deseurilor se va efectua dupa cum urmeaza: -deseurile reciclabile colectate selectiv se vor transporta, in vederea tratarii, la statia de sortare din cadrul CMID Fratesti; -deseurile reziduale mixte se vor transporta: - la depozitul Fratesti (zona 1 si zona 2) - la depozitul Chiajna sau la depozitul Fratesti (zona 3) - la depozitul Glina sau la depozitul Fratesti (zona 4) -deseurile biodegradabile colectate selectiv se vor transporta, in vederea tratarii, la statia de compostare din cadrul CMID Fratesti; -deseurile voluminoase si DEE-uri (electronice si electrice) vor peluate de firme specializate pentru dezmembrarea si reciclarea acestora Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 91,713,451 Moneda: lei - Lot 1 Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 17,857,571 Moneda: lei - Lot 2 Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 59,279,355 Moneda: lei - Lot 3 Valoarea estimata fara TVA (numai in cifre): 10,989,736 Moneda: lei - Lot 4
Valoarea estimata fara TVA 179,840,113  Moneda RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180 din OUG nr.34/2006- Formularul 1- documentul va fi prezentat de ofertant, ofertant asociat, tert sustinator. Încadrarea în oricare din situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. 2. Declaratie neincadrarea in una/mai multe/toate situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 – Formularul 2-documentul va fi prezentat de ofertant, ofertant asociat, tert sustinator. Încadrarea în situatia prevazuta la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in prevederile art 181 lit a), c.1) si d) din OUG 34/2006. 3. Certificate de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat (eliberat de D.G.F.P) si la bugetul local (eliberat de directia de specialitate din cadrul primariilor in a caror raza teritoriala activeaza societatea respectiva), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11(Formularul 3) alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011. Certificatele fiscale se vor depune pentru sediul societatii si pentru punctul de lucru implicat in derularea contractului. Documentele trebuie prezentate de ofertant, ofertantul asociat. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat consolidat sau catre bugetul local, vor fi respinse. 4. Prezentarea „Certificatului de participare cu oferta independenta”conform Ordinului nr. 314/2010 –Formularul 4- formularul se va prezenta atat de ofertant cat si ofertantul asociat. 5.Prezentarea “Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69 1 din O.U.G. nr. 34/2006” –Formularul 5–documentul va fi prezentat atat de ofertant/ofertant asociat/ subcontractant, cat si de tertul sustinator. Ofertantul/Candidatul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69? cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire” Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Beianu Dumitru – presedinte ADI/ presedinte Consiliul Director Lixandru Carmen – Gabriel, Soava Eugen – membri in Consiliul Director ADI / membri AGA Meca Ianca, Sugurel Nicolae, Tache Ion, Rotaru Ion Viorel, Banica Emilian, Patrasescu Radu, Lucia Andrei, Preda Dumitru, Voinea Marin, Nidelea Florin, Stoica Constantin, Enache Aurel Florian, Vasilica Elena, Vasile Barbu Mihai, Costel Dumitru, Carateanu Marian, Manea Gheorghe, Marcu Dumitru, Carapanceanu Constantin, Daia Danut, Ion Marin, Vacaru Dumitru, Florea Tudor, Surduleasa Florin, Cicireaga Ion, Manea Silvian, Noapte Gheorghe, Stanciu Alin Banica, Neagu Marian, Dobre Mihai, Ion Nitu, Jipa Jean, Burtavel Laurentiu, Breazu Gheorghe, Corbea Catalin, Spalatu Costel, Iosif Viorel, Pasol Ionel, Patuleanu Marian, Gheonu Mihai, Siu Silvian, Ilie Ene, Ionescu Constantin, Mototolea Marin, Neacsu Marin, Preda Vasile, Balan Marian, Petre Nicolae – membri AGA ai autoritatii contractante implicate in procedura. Cenzori ADI: Csender Gheorghe, Chiru Violeta, Stefanopol Gina Comisia de evaluare: Paraschivescu Marius, Tone Cristian, Dragomir Florentina, Dumitru Mariana, Petrus Gabriela. Inlocuitori Comisie de evaluare: Carateanu Diana Elena, Gheba Diana, Francu Medruta, Ghetu Diana, Lincan Ingrid 1.Certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN astfel incat sa ii permita ofertantului prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. In etapa evaluarii ofertelor, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata. Documentul trebuie prezentat de ofertant/ ofertantul asociat. 2. Licenta pentru prestarea activitatilor serviciului de salubrizare a localitatilor: min. clasa 2 pt lot 1, min. clasa 3 pt. lot 2, min. clasa 2 pt. lot 3, min. clasa 3 pt. lot 4 (formularul de licenta si anexa la ordinul de licentiere) care sa confere operatorului dreptul de a participa la prezenta procedura/ de a presta activitatile serviciului de salubrizare ce urmeaza a fi delegate prin prezenta procedura - eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice publice aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 745/2007) In cazul in care se constata ca acelasi ofertant este clasat pe primul loc pentru doua sau mai multe loturi, acestuia i se va solicita inainte de a fi declarat castigator sa faca dovada ca dispune de Licenta pentru prestarea activitatilor serviciului de salubrizare a localitatilor, corespunzatoare, minim clasei 2. In situatia in care din documentele solicitate pentru demonstarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale nu reiese ca ofertantul este autorizat pentru desfasurarea de activitati ce fac obiectul achizitiei, oferta va fi declarata inacceptabila in baza art 36 alin 1 lit b din HG 925/2006 In cazul unei asocieri, fiecare asociat va trebui sa prezinte documentele mentionate mai sus corespunzator partii din contract pe care o realizeaza, asa cum se regaseste in acordul de asociere. Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni,se vor putea depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Pentru persoane juridice straine Vor fi prezentate: 1. Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit. Din continutul acestora trebuie sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in obiectul de activitate al ofertantului 2. Prezentarea unui document, in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea „conform cu originalul”, eliberat de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C.) din care sa rezulte recunoasterea sau echivalarea licentei/autorizatiei/atestatului emise in tarile de origine pentru prestarea serviciilor de salubrizare in localitati ori eliberarea unei licente in vederea participarii la procedurile de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a localitatilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 745/2007). Prin documentele prezentate, ofertantii trebuie sa faca dovada ca indeplinesc cerintele de calificare aferente fiecarui lor, astfel cum au fost solicitate la Cap. III 2.1. b) Pct 2. 3.In conformitate cu principiul nediscriminarii si avand in vedere scopul O.U.G. nr. 34/2006, reglementate de art.2 din ordonanta, pentru ofertantii care nu au sediul/punct de lucru in Romania, acestia vor prezenta o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca in cazul in care este declarat castigator ofertantul isi va deschide un punct de lucru pe teritoriul Romaniei. In cazul in care Ofertantii, persoane juridice straine nu detin la data depunerii ofertelor documentele solicitate anterior, acestia vor prezenta in oferta, o Declaratie pe propria raspundere, prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea ca in termen de max.60 de zile de la comunicarea instiintarii privind rezultatul procedurii, vor prezenta dovada inregistarii in Registrul Comertului intr-una din formele prevazute de Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale pentru a derula activitati in Romania si licenta ANRSC in conformitate cu prevederile eliberata in conformitate cu Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice . Toate documentele prezentate in alta limba vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1. Informatii generale privind operatorul economic din care sa reiasa ca ofertantul a realizat o cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani, respectiv 2011, 2012 si 2013, de cel putin 11.400.000 lei, pt lotul 1 2.200.000 lei, pt lotul 2 7.400.000 lei, pt lotul 3 1.300.000 lei, pt lotul 4 Modalitatea de indeplinire 1. Fisa de informatii generale care sa cuprinda cifra medie de afaceri globala din ultimii trei ani- Se va completa si prezenta: Formularul 7 Pentru o evaluare unitara, echivalenta leu/valuta, se va realiza la cursul mediu anual de referinta comunicat de BNR pentru anul respectiv Pentru ofertantii straini se va prezenta o Declaratie notariala pe proprie raspundere din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala realizata in anii 2011, 2012 si 2013 in tara in care activeaza. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta 2. Demonstrarea situatiei economice si financiare a ofertantului prin prezentarea bilanturilor contabile/extrase din bilant, pentru anii 2011, 2012 si 2013 vizate si inregistrate de organele competente, sau a altor documente considerate edificatoare, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului. Modalitatea de indeplinire 2.Se vor prezenta bilanturile contabile/extrase din bilant, pentru anii 2011, 2012 si 2013 vizate si inregistrate de organele competente, in cazul în care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii în care este stabilit ofertantul. Documentele pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea „conform cu originalul”. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente considerate edificatoare, în masura în care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului. Pentru ofertantii straini, in cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit astfel de documente, sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata doar o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare ori a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor însoti angajamentul ferm al persoanei respective.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii prestate in ultimii 3 ani (raportati la data limita de depunere a ofertelor) din care sa rezulte indeplinirea cerintei 2. Modalitatea de indeplinire 1.Se va completa si prezenta Formularul 8 (inclusiv anexa) În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular Cerinta 2.Din lista sa rezulte ca prin unul sau mai multe contracte au fost prestate servicii similare in valoare cumulata de cel putin: 11.400.000 lei, pt lotul 1; 2.200.000 lei, pt lotul 2; 7.400.000 lei, pt lotul 3; 1.300.000 lei, pt lotul 4; Contractele prezentate ca experienta similara sa aiba ca obiect servicii de salubrizare similare serviciilor ce vor fi prestate in baza contractului care urmeaza sa fie atribuit. Modalitatea de indeplinire 2. Formularul 9-in original, insotit de certificate/documente din care sa rezulte prestarea serviciilor (in sensul precizat de Ordinul 509/2011), valori, perioade de prestare, beneficiari, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Documentele se vor putea prezenta in oricare din formele:original, copie legalizata, copie semnata si stampilata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta privind experienta similara trebuie indeplinita atat de ofertantii persoane juridice romane, cat si de ofertantii persoane juridice straine. Ofertantii straini vor atasa toate documentele mentionate mai sus sau orice alte documente care sa demonstreze indeplinirea cerintei, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana În cazul în care ofertantul a participat la prestarea unor servicii similare, în calitate de asociat, valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a acestuia în cadrul contractului prezentat. In acest caz, ofertantul va prezenta în copie: a) contractul la care a avut calitatea de asociat, si b) acordul de asociere aferent vizat de beneficiar. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sauprofesionala invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor solicitate. Aceste documente vor însoti angajamentul ferm al persoanei respective. Pentru o evaluare unitara, echivalenta leu/valuta, se va realiza la cursul mediu anual de referinta comunicat de BNR pentru anul respectiv Cerinta 3 Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii trei ani (2011,2012,2013) Modalitatea de indeplinire 3.Se va completa si prezenta Formularul 10 În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Cerinta 4 Nominalizarea persoanelor cu rol important in realizarea contractului, care trebuie sa acopere, cel putin: 1. Manager de contract - studii superioare finalizate cu diploma de licenta - atestat/certificat/diploma recunoscut national/international in management - experienta in organizarea si managementul activitatilor de salubrizare 2. Responsabil calitate - studii superioare/medii - experienta dovedita prin participarea in cel putin un contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor care fac obiectul procedurii Modalitatea de indeplinire 4.Se va completa si prezenta Formularul 11 Pentru persoanele nominalizate, cu rol important, se vor anexa: - CV-urile acestora semnate - in original; - copii dupa actele de studii /atestate /calificare /autorizare etc., care sa dovedeasca pregatirea profesionala a respectivelor persoane, astfel cum a fost aceasta solicitata . Documentele vor putea fi depuse in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea „conform cu originalul” - orice documente care sa ateste experienta profesionala minim solicitata - Declaratia de disponibilitate semnata in original –Formular 12 Cerintele privind personalul trebuie indeplinite atat de ofertantii persoane juridice romane, cat si de ofertantii persoane juridice straine. Ofertantii straini vor atasa toate documentele solicitate sau orice alte documente care sa demonstreze indeplinirea cerintei, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sauprofesionala referitoare la personal si utilaje invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a cerintei minime solicitate sau prin cumul (ofertant +tert sustinator). Documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor referitoare la personal si utilaje vor însoti angajamentul ferm al tertului sustinator. Cerinta 5. Lista cu personalul muncitor care sa contina descrierea activitatii specifice obiectului contractului pe care o va executa, din care trebuie sa reiasa faptul ca au fost prevazute persoane pentru executarea fiecarei activitati mentionata in caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte. Modalitatea de indeplinire 5. Se va completa o declaratie pe propria raspundere cu pozitia( de ex. sofer,maturator, personal muncitor, etc…) fiecarei persoane si activitatea specifica obiectului contractului pe care o va executa-Formularul 13 Din declaratie trebuie sa reiasa faptul ca au fost prevazute persoane pentru executarea fiecarei activitati mentionata in caietul de sarcini. Cerinta 6 Declaratie privind utilajele, mijloacele auto, echipamentele ce vor fi utilizate pentru contract,. Necesarul min de utilaje/echipamente, este: -pt. Lot 1 Autogunoiere compactoare -10 buc Unitate mobila pt spalat containere si pubele-1 buc. Container pt dotare autocamion destinat colectarii deseurilor voluminoase -1 buc -pt. Lot 2 Autogunoiere compactoare -3 buc Unitate mobila pt spalat containere si pubele-1 buc. Container pt dotare autocamion destinat colectarii deseurilor voluminoase-1 buc -pt. Lot 3 Autogunoiere compactoare -5 buc Unitate mobila pt spalat containere si pubele-1 buc Container pt dotare autocamion destinat colectarii deseurilor voluminoase -1 buc -pt. Lot 4 Autogunoiere compactoare -2 buc Unitate mobila pt spalat containere si pubele-1 buc Container pt dotare autocamion destinat colectarii deseurilor voluminoase -1 buc Necesarul min. de autogunoiere este estimativ, calculul numarului min. s-a facut, in analiza cost beneficiu, anexa a aplicatiei de finantare, pentru utilizarea unor autogunoiere cu capacitatea recomandata de 10 m3 . Ofertantii pot propune si alte capacitati pentru autogunoiere/containere pt dotare camion, cu conditia ca acestea sa fie corelate cu cantitatea de deseuri estimata a fi colectata, pe fractiuni, pentru fiecare zona in parte si sa tina cont de dimensiunea si starea drumurilor/ strazilor din judet si din localitatile care fac parte din fiecare zona de colectare. Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii unui numar suficient de autogunoiere performante/containere pt dotare camion, astfel incat sa poata realiza servicii de salubrizare pentru toate cantitatile de deseuri generate, de calitate ridicata si in conformitate cu caietul de sarcini. Modalitatea de indeplinire 6.Se va completa si prezenta Formularul 14 Ofertantii vor prezenta o lista detaliata cu vehiculele si echipamentele pe care intentioneaza sa le foloseasca pe timpul prestarii serviciilor, altele decat cele puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Aceasta lista va include cel putin urmatoarele elemente, pentru fiecare vehicul/ echipament in parte: • Tipul de vehicul (compactor/ necompactor, cu încarcare frontala sau prin spate, etc • Greutatea utila totala si capacitatea de încarcare • Capacitatea benei în metri cubi • Documentatia de conformare cu standardele relevante in domeniu - Numarul de utilaje - Modul de detinere Tabelul centralizator cu utilaje/echipamente va fi insotit de contractul de vanzare cumparare/ leasing/ inchiriere/ comodat, dupa caz; Daca operatorul economic nu detine in proprietate un utilaj /echipament /statie/laborator/etc, se va permite si prezentarea unui angajament. Cerintele privind utilajele/echipamentele trebuie indeplinite atat de ofertantii persoane juridice romane, cat si de ofertantii persoane juridice straine. Ofertantii straini vor atasa toate documentele solicitate sau orice alte documente care sa demonstreze indeplinirea cerintei, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza îndeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica si/sauprofesionala referitoare la personal si utilaje invocând sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza îndeplinirea în integralitate a cerintei minime solicitate sau prin cumul (ofertant +tert sustinator). Documentele solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor referitoare la personal si utilaje vor însoti angajamentul ferm al tertului sustinator. Cerinta 7.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora Resursele materiale si umane ale eventualilor subcontractanti declarati se iau în considerare doar pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens Modalitatea de indeplinire 7. Se va completa si prezenta Formularul 15 –Declaratie privind informatii despre subcontractanti In cazul unei asocieri de operatori economici aceasta declaratie se va completa de Liderul de asociere Se va prezenta lista subcontractorilor si acordurile de subcontractare, precum si specializarea acestora pentru partea de contract care urmeaza sa fie îndeplinita de catre subcontractanti. - Resursele materiale si umane (dupa caz) Cerinta 8 Informatii privind asocierea Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna,cerintele privind situatia personala mentionate la cap. III.2.1.a, trebuie demonstrate de fiecare asociat , iar situatia economico-financiara si capacitatea tehnico-profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Cerintele solicitate la cap. III.2.1.b, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale precum si standardele de asigurarea a calitatii si de protectia mediului se vor demonstra de fiecare asociat pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca, in conformitate cu acordul de asociere. Modalitatea de indeplinire 8. Se va completa si prezenta Formularul 16 si 17 Acordul de asociere semnat de fiecare asociat, trebuie sa contina cel putin urmatoarele: ? denumirile tuturor asociatilor; ? nominalizarea liderului de asociatie; ? clauze privind raspunderea solidara a asociatilor pentru indeplinirea contractului si responsabilitatile asociatilor in indeplinirea contractului; ? imputernicirea liderului asociatiei de a se obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si colectiv; ? clauze in care asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului, in situatia in care oferta este declarata castigatoare; ? precizarea partii din contract pe care o va indeplini fiecare asociat in parte ? precizarea procentelor fiecarui asociat in parte Neprezentarea acordului de asociere, cu precizarile mentionate, atrage dupa sine descalificarea ofertantilor. In cazul in care oferta desemnata castigatoare este depusa de o asociere, inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta acordul de asociere legalizat. Cerinta 9 In cazul in care se constata ca acelasi ofertant este clasat pe primul loc pentru doua sau mai multe loturi, acestuia i se va solicita inainte de a fi declarat castigator sa faca dovada ca dispune de resursele umane/tehnice/materiale necesare indeplinirii contractelor aferente loturilor pentru care este potential castigator, prin prezentarea unui grafic din care sa reiasa alocarea resurselor in vederea indeplinirii simultane si in conditiile ofertate a tuturor contractelor respective. Modalitatea de indeplinire Daca este cazul, inainte de a fi declarat castigator, se va prezenta graficul solicitat prin care se face dovada dispunerii de resursele respective. Cerinta 10.Persoana care sustine ofertantul Capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru îndeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva. Persoana care asigura sustinerea ofertantului nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d) din OUG 34/2006. Modalitatea de indeplinire 9. In cazul in care ofertantul intelege sa isi demonstreze situatia economica si financiara si capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective (Formularul 17, respectiv Formularul 18), prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate. Se va prezenta angajamentul ferm solicitat in conformitate cu art.186 si 190 din OUG 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare si cu respectarea art 111 din HG 925/2006. Tertul sustinator va prezenta declaratiile privind neincadrarea in art. 180 , art. 181 lit. a), c1) si d) si art. 69?din OUG 34/2006. In cazul in care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal -, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza. In cazul in care sustinerea tertului vizeaza indeplinirea unor cerinte minime de calificare cum ar fi experienta similara sau indeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achizitie publica, angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa. Cerinta 1:Asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii – Certificarea sistemului de management al calitatii - ISO 9001 sau echivalent, care sa confirme implementarea standardelor de management al calitatii privind modul de conducere si control al activitatilor pentru serviciile ce fac obiectul achizitiei Nu se accepta operatorii economici in curs de certificare. Se vor accepta doar ofertantii care prezinta documente ce atesta ca raportul de audit a fost finalizat si din cuprinsul sau rezulta ca ofertantul va primi certificarea solicitata. Modalitatea de indeplinire 1.Se va prezenta certificatul emis de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent, în domeniul salubritatii.. În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de traducerea autorizata în limba româna Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelor Certificatele se accepta in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul. Cerinta 2:Dovada implementarii standardului de asigurare a protectiei mediului- certificarea sistemului ISO 14001 sau echivalent, care sa ateste implementarea standardelor de management al mediului pentru serviciile ce fac obiectul achizitiei. Nu se accepta operatorii economici in curs de certificare. Se vor accepta doar ofertantii care prezinta documente ce atesta ca raportul de audit a fost finalizat si din cuprinsul sau rezulta ca ofertantul va primi certificarea solicitata. Modalitatea de indeplinire 2.Se va prezenta certificatul emis de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 14001 sau echivalent, în domeniul salubritatii În cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de traducerea autorizata în limba româna Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor/ofertelor Certificatele se accepta in original/copie legalizata /copie conforma cu originalul. In cazul asocierii,cerinta va fi indeplinita individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza. Nu este posibila demonstrareacerintei prin sustinerea unui tert, subcontractare.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data 07.10.2014  Ora 11:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareAlte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc, avand punctaje egale, modalitatea de departajare va fi punctajul aferent tarifului (suma punctajelor aferente tarifelor). Daca si punctajele aferente tarifului sunt egale, atunci AC va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor, care va fi transmis la sediul AC in termen de 3 zile de la solicitare.Docum. întocmite de ofertant se vor prezenta în original.Pt.celelalte doc., pt.persoanele fizice/juridice române se va permite depunerea în original/copie legalizata/copie lizibila cu ment.„cf cu originalul” iar pt. persoanele fizice/ juridice straine se vor prezenta în original/copie legalizata/copie lizibila cu ment. „cf cu originalul” însotite de traducerea autorizata in limba româna.Criteriului de atribuire Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Factorii de evaluare: LOT 1: 1. Punctaj Tarif pers. fizice mediul urban 55 pct 2. Tarif persoane fizice mediul rural 35 pct 3. Punctaj Tarif ag ec si instit publice 5 pct 4. Punctaj redeventa 5 pct LOT 2: 1. Tarif pers. fizice mediul rural 90 pct 2. Punctaj Tarif ag ec si instit publice 5 pct 3. Punctaj redeventa 5 pct LOT 3: 1. Punctaj Tarif pers. fizice mediul urban 25 pct 2. Tarif persoane fizice mediul rural 65 pct 3. Punctaj Tarif ag ec si instit publice 5 pct 4. Punctaj redeventa 5 pct LOT 4: 1. Tarif pers. fizice mediul rural 90 pct 2. Punctaj Tarif ag ec si instit publice 5 pct 3. Punctaj redeventa 5 pct Detalii aplicare algoritm calcul in anexa 8 a caietului de sarcini.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG nr.34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
AGENTIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA MANAGEMENT EFICIENT PENTRU UN JUDET CURAT
Adresa postala:  B-dul Bucuresti, nr.10, etaj 2, camera 211, Localitatea:  Giurgiu, Cod postal:  080045, Romania, Tel.  +40 0246215084, Email:  adi.cjgiurgiu@yahoo.ro, Fax:  +40 0246215084, Adresa internet (URL):  -
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2014 12:01