Feedback
I.D.: 8827278

Contract lucrari L/PRET/06/2015

ID extins
2-161916
Data publicarii
11.08.15 Exista 65.421 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
45214100-1
Termenul limita pentru depunere:
01.10.15
Autoritate contractanta:
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
Locul realizarii:
RO:
RO: ROMANIA
Pretul estimativ:
25.612.212,00 RON
 
 
Locul realizarii:
Macroregiunea unu, Vest
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Executie lucrari 28 gradinite cu 2, 3, 4, 6 si 8 sali de grupa în judetele Arad, Bihor, Bistrita Nasaud, Hunedoara, Maramures, Mures, , Salaj, Satu Mare, Sibiu, Timis
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
Numar anunt: 161916/ 11.08.2015
Denumire contract: Contract lucrari L/PRET/06/2015
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
2015 PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2015 MEN UMPMRSU Lucrari de constructii de gradinite

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE
Adresa postala:  str. Spiru Haret, nr. 12, cam. 81,sector 1,, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010168, Romania, Punct(e) de contact:  Horia PALMER HIRTOPANU, Tel.  +40 0213102207, In atentia:  Liliana Corbeanu, Andreea Luizescu, Florin Serghei, Email:  corbeanu_liliana@yahoo.com, Fax:  +40 0213102208, Adresa internet (URL):  www.edu.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract lucrari L/PRET/06/2015
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Pe intreg teritoriul tarii
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari 28 gradinite cu 2, 3, 4, 6 si 8 sali de grupa în judetele Arad, Bihor, Bistrita Nasaud, Hunedoara, Maramures, Mures, , Salaj, Satu Mare, Sibiu, Timis
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214100-1 - Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de constructii pentru 28 gradinite din care:7 gradinite cu 2 sali de grupa, 12 gradinite cu 3 sali de grupa, 7 gradinite cu 4 sali de grupa, 1 gradinita cu 6 sali de grupa, 1 gradinita cu 8 sali de grupa,
Valoarea estimata a lucrarilor fara TVA este de 25.612.212,92 lei, din care 481.566,00 lei reprezinta lucrari de organizare de santier si 2.328.382,99 lei reprezinta cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10 %
Valoarea estimata fara TVA: 25,612,212.92RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
9  luni incepand de la data atribuirii contractului 
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Lot1= 53.600,00 lei lot 6= 54.800,00 lei Lot2= 20.400,00 lei lot 7= 31.400,00 lei Lot3= 70.900,00 lei lot 8= 58.900,00 lei Lot4= 58.300,00lei lot 9= 36.500,00 lei Lot5= 43.500,00 lei lot 10= 36.900,00 lei Perioada de valabilitate a garantiei de participare 120 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Modalitatea de constituire sub toate formele prevazute la art. 86 alin.1 din HG 925/2006); Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile.Daca ofertantul constituie garantia de participare prin virament, cu ordin de plata, suma respectiva se va vira în contul de garantii al autoritatii contractante Ministerul Educatieisi Cercetarii Stiintifice UMP MRSU - IBAN: RO96 TREZ 7005 005X XX00 0182 – Trezoreria ATCPMB , CUI 13729380, I.M.M.- urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei pentru participare, conform art. 16 din Legea nr. 346/2004. Returnarea garantiei de participare se va efectua conform prevederilor Art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie: 10% (zece la suta) din valoarea contractului fara TVA. - Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie: conform Art. 90 – (1)-(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. a) daca operatorul economic câstigator opteaza pentru constituirea garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare emis, în conditiile legii, de o societate bancara sau de o societate de asigurari, acesta va utiliza modelul scrisorii de garantie de buna executie din formularul nr. 18 din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare. b) perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va avea o durata de valabilitate egala cu perioada de valabilitate a contractului. c) I.M.M.–urile beneficiaza de dreptul de a plati 50% din contravaloarea garantiei de buna executie, conform art.16 din Legea nr. 346/2004. d) Returnarea garantiei de buna executie se va efectua conform art. 92 - (1) din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BDCE si Guvernul Romaniei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Art. 180
1.1. Declaratie privind eligibilitatea: ofertantul va completa si va depune formularul nr. 3 din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare.
Încadrarea în situatia prevazuta la art. 180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
a) acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti;
b) în cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatiade a demonstra îndeplinirea cerintei;
c) în cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare
sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei.
2. Art. 181
2.1. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute de articolul 181 din O.U.G. 34/2006: ofertantul va completa si va depune
formularul nr. 4 din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare.
Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude, din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantii aflati în una sau alta din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006.
a) cerintele formulate pentru situatiile prevazute la Art. 181 din OUG 34/2006 nu se solicita a fi îndeplinite de catre eventualii subcontractanti;
b) în cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei;
c) în cazul depunerii unei oferte individuale/comune, sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional, de catre un tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra îndeplinirea cerintei, NUMAI pentru punctele a), c1) si d) ale Art. 181 din OUG 34/2006.
3. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69.1) din O.U.G. 34/2006:
Ofertantul si, dupa caz, ofertantul asociat / subcontractantul / tertul(tertii) sustinator(i) va/vor completa si va/vor depune o declaratie – privind neîncadrarea în prevederile art. 69.1) din O.U.G. 34/2006, data pe proprie raspundere, referitoare la evitarea conflictului de interese, conform precizarilor formularului nr. 6 din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare.
NOTA: Persoanele (numele acestora) cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante Ministerului Educatiei Nationale UMP MRSU, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele: Horia Palmer Hirtopanu –Director, Iulian Barsan sef serviciu economic, Mihaela Tataru contabil , Andrei Boceanu- expert monitorizare, Florin Serghei responsabil tehnic , Andreea Luizescu responsabil tehnic, Liliana Corbeanu expert achizitii publice, Mihaela Becheanu-expert monitorizare, ing. Tudorica Ciprian, specialist tehnic, c.j. Elena Botez.
Autoritatea contractanta va exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art. 691) din OUG 34/2006.

4. Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta: Conform prevederilor Ordinului nr. 314/2010, emis de Presedintele ANRMAP, privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta, ofertantul va completa si va depune respectivul certificat – în conformitate cu precizarile formularului nr. 7 - Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formular
Daca oferta este depusa in asociere se va prezenta un singur certificat in numele asocierii.
Prezentarea certificatelor fiscale privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Confirmarea cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat, prin prezentarea certificatului de atestare fiscala din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei, eliberat de autoritatea fiscala competenta.
- Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertei, eliberat de autoritatea fiscala competenta.
În cazul operatorilor economici straini
Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara în care ofertantul este rezident, traducere autorizata în limba romana - original sau o declaratie pe propria raspundere/declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens, Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu figureaza cu obligatii neachitate scadente în luna anterioara celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Documentele solicitate mai sus vor fi prezentate în original sau copie legalizata, sau copie lizilibila „conform cu originalul”.
În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste certificate fiscale completate /semnate / stampilate. 1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Ofertantul va prezenta un Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga tribunalul teritorial, care atesta domeniul sau de activitate. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Informatiile cuprinse in Certificat constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Certificatul se depune în original sau în copie legalizata sau în copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
NOTA:
a) documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (din categoria carora face parte si certificatul constator emis deO.R.C.) nu pot fi prezentate, în favoarea ofertantului, de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;
b) în cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra îndeplinirea acestei cerinte;
c) si persoanele fizice autorizate au obligatia de a prezenta Certificatul constatator, data fiind obligativitatea inregistrarii acestora la ORC,conform prevederilor OUG 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
d) în etapa evaluarii ofertelor, înaintea transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita, ofertantului clasat pe primul loc, sa prezinte Certificatul constatator în original sau în copie legalizata, pentru conformitate, daca anterior a fost depus în copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.

2. Prezentarea documentului de atestare de catre Centrul National pentru securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru efectuarea lucrarilor de executare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu, prevazut de Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 87/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;
Pentru executarea instalatiilor de curenti slabi - sistem detectie si alarmare gaze si sistem detectie si alarmare la incendiu ofertantul/asociatul/subcontractantul trebuie sa fie atestat de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru efectuarea lucrarilor de executare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare în caz de incendiu, prevazut de Art. 34 din Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor.
NOTA:
1) In cazul in care un grup de operatori economici prezinta o oferta comuna, fiecare cerinta aferenta atestarilor/autorizarilor/ licentierilor se considera îndeplinita daca unul din asociati sau daca subcontractantul detine certificarea ceruta prin reglementare, cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata certificarea respectiva.
2) Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unui aviz/a unei autorizatii/a unei licente, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
3) Avizele/atestatele/licentele solicitate vor fi in termen de valabilitate la data limita de primire/depunere a ofertelor (conform precizarilor Notificarii nr. 149/2013 a ANRMAP) si se vor prezenta in copie conforma cu originalul.

3. Documente care atesta încadrarea întrepriderii în categoria „întreprinderi mici si mijlocii”
Conform prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul se încadreaza în categoria „întreprinderi mici si mijlocii” - I.M.M., daca îndeplineste, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:
- numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
- cifra medie anuala neta, de pâna la 50 milioane Euro, la valoare echivalenta în Lei sau active totale care nu depasesc echivalentul în lei al sumei de 43 milioane Euro, conform ultimului exercitiu financiar aprobat. Prin active totale se înteleg: active imobilizate + active circulante +
cheltuieli în avans;
Pentru a dovedi încadrarea în categoria I.M.M., ofertantii au obligatia de a completa si depune unele sau altele din urmatoarele documente,dupa caz:
a) pentru întreprinderi autonome:
a.1. Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria I.M.M. – conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 1, din Partea III a
documentatiei de atribuire – Modele formulare;
b) pentru întreprinderi partenere:
b.1. Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 1, din Partea III a
documentatiei de atribuire – Modele formulare
si
b.2. Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 2, la care se adauga “Fisa de parteneriat” - conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 2-1 si formularul “Întreprinderi partenere” - conform modelului formularului
I.M.M. – ANEXA 2-2, din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare;
c) pentru întreprinderi legate:
c.1. Declaratie privind încadrarea întrepriderii în categoria I.M.M., conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 1, din Partea III a
documentatiei de atribuire – Modele formulare
si
c.2. Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 2 , la care se adauga “Fisa privind
legatura dintre întreprinderi” - conform modelului formularului I.M.M. – ANEXA 2-3 si formularul “Întreprinderi legate” - conform modelului
formularului I.M.M. – ANEXA 2-4, din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare;
NOTA:
Se solicita ofertantilor confirmarea încadrarii în categoria I.M.M. deoarece Art. 16. - (2) din Legea nr. 346/2004 îi confera ofertantului
urmatoarele avantaje:
- beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri;
- beneficiaza de dreptul de a plati 50% din valoarea garantiei pentru participare / a garantiei de buna executie, în cazul în care oferta sa va fi
câstigatoare si i se atribuie contractul de prestari de servicii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1Angajament de sustinere financiara, daca este cazul În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara, invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care, aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. 2. Informatii privind cifra de afaceri Se solicita media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani(2012,2013,2014) egala sau mai mare decât:
5.363.000,00 lei pentru lotul 1
2.049.000,00 lei pentru lotul 2
7.093.000,00 lei pentru lotul 3
5.838.000,00 lei pentru lotul 4
4.350.000,00 lei pentru lotul 5,
5.480.000,00 lei pentru lotul 6
3.145.000,00 lei pentru lotul 7
5.898.000,00 lei pentru lotul 8
3.652.000,00 lei pentru lotul 9
3.690.000,00 lei pentru lotul 10
3. Bilanturile contabile sau extrasele de bilant vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente disponibile pe ultimii 3 ani financiari (2012,2013,2014) Pentru anul 2014 se vor admite si alte documente, la alegerea ofertantului, in sustinerea cifrei de afaceri, in copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”. in copie lizibila, cu mentiunea “conform cu originalul”. Ofertantul si, dupa caz, asociatul/asociatii acestuia va/vor prezenta Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani/ alte documente reelevante vizate si înregistrate de organele competente - în copie lizibila, cu mentiuneaconform cu originalul”. Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul carora legislatia tarii de origine nu prevede inregistrarea bilantului contabil pe anul 2013, ofertantul va prezenta orice documente edificatoare din care sa rezulte cifra de afacere din anul respectiv.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate, legalizate a documentelor prezentate. 4. Asigurarea lucrarilor executate, a materialelor de executie, a personalului implicat în lucrari si a riscurilor de daune ce pot fi produse unor terte persoane. Fiecare ofertant va prezenta o Declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca, în cazul în care oferta sa va fi declarata câstigatoare si el va deveni executantul contractului, acesta va asigura, printr-o polita de asigurare fara fransiza (ce se va încheia, în mod obligatoriu cu clauza „toate riscurile”), lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele de executie aflate pe stoc, personalul implicat în lucrari (personal contractual propriu si oricare alti reprezentanti împuterniciti sa verifice / sa testeze / sa receptioneze lucrarile) precum si riscul pentru eventuale daune sau prejudicii care ar putea fi aduse unor terte personae fizice sau juridice, în urma unor incidente în legatura cu desfasurarea lucrarilor. NOTA: a) în declaratia prezentata, ofertantul se va angaja sa acopere atât daunele materiale aparute în urma unor riscuri naturale, incendii, explozii, accidente tehnologice si/sau erori umane precum si din orice alta cauza ce va fi expres mentionata în conditiile politei cât si raspunderea civila pentru pagube materiale sau vatamari corporale produse tertilor; b) declaratia pe proprie raspundere cu privire la încheierea politei de asigurare „toate riscurile” va fi prezentata atât de catre ofertant cât si de catre asociatul / asociatii sai,daca va/vor exista.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Angajamentul ferm se va redacta conform modelului formularului nr. 9 din Partea III a documentatiei de atribuire –Modele formulare. 2.Se va completa si depune Fisa de informatii generale – conform formularului nr. 8 din Partea III a documentatiei de atribuire – Modele formulare. NOTA: La completarea formularului nr. 8, pentru determinarea valorii echivalente în alta moneda, a cifrei medii de afaceri pe ultimii 3 ani, prezentate în Lei, se va utiliza cursul mediu anual de schimb publicat de BNR pentru moneda respective 4.Se va prezenta, la depunerea ofertei, Declaratia pe proprie raspundere a ofertantului, privind angajamentul încheierii asigurarii, la momentul semnarii contractului. Formularul 22 completat / semnat / stampilat;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 Prezentarea de informatii privind resursele umane si structura managementului: Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat din cadrul organizatiei în ultimii trei ani; Informatii referitoare la personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut Lista personalului care va fi responsabil cu derularea contractului. Cerinta minima Echipa de executie a lucrarilor pentru fiecare LOT: • 1 director/coordonator de proiect –cu studii superioare – minimum 5 ani experienta profesionala generala • 1 sef santier – inginer constructii civile si industriale – minimum 3 ani exeperienta în calitate de sef santier/adjunct sef santier • 1 responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratie Publice (MDRAP) sau de organul central cu atributii echivalente existente la data emiterii atestarii-conform prevederilor Ordinului MLPTL nr. 777/2003-anexa, art.9, alin (1) • - 1 responsabil cu controlul tehnic de calitate în constructii AQ/CQ atestat ISC sau prin dispozitie interna – • 1 responsabil în materie de sanatate si securitate în munca conform HG 319/2006 aprobat prin HG 1425/2006 minimum 3 ani exeperienta • 1 responsabil cu prevenirea si stingerea incendiilor - minimum 3 ani exeperienta si • muncitori calificati: lot 1: 23 muncitori/lot
lot 2: 12 muncitori/lot
lot 3: 32 muncitori/lot
lot 4: 12 muncitori/lot
lot 5: 21 muncitori/lot
lot 6: 23 muncitori/lot
lot 7: 15 muncitori/lot
lot 8: 28 muncitori/lot
lot 9: 19 muncitori/lot
lot 10:19 muncitori/lot
Nota În spiritul principiului recunoasterii reciproce, pentru persoanele straine propuse cu rol tehnic de specialitate , vor fi admise documente cu functie echivalenta atestatelor tehnico-profesionale solicitate, emise de organele/organismele abilitate din tarile lor de origine. Daca va fi câstigator al procedurii de atribuire si va deveni executantul lucrarilor, operatorul economic va întreprinde masurile necesare pentru a putea prezenta, la momentul semnarii contractului, documentele echivalente atestatelor tehnico-profesionale solicitate, recunoscute de autoritatile române.
Cerinta 5 Prezentarea unui acord sau o scrisoare preliminara de asociere completat/a, in original sau copie lizibila. In cazul asociatiilor (consortiilor) se va prezenta:-denumirea societatilor asociate, nominalizarea liderului asociatiei si imputernicirea acestuia de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor;-partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat(valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si umane;-imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei. In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acordurile si traducerea legalizata in limba romana dupa acestea. In cazul asocierii a doi sau mai multi operatori economici, pentru situatia economica si financiara si pentru capacitatea tehnica se ia in considerarevaloarea insumata a capacitatilor partenerilor care formeaza asocierea.
Cerinta 3 Prezentarea listei principalelor lucrari efectuate în ultimii 5 ani, lista care va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Cerinta 4 Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, Ofertantul va prezenta documente prin care sa faca dovada finalizarii de lucrari similare realizate in ultimii 5 ani in valoare cumulata fara TVA, LEI in cadrul a cel mult doua contracte astfel: LOT 1– minimum 2.681.000 LEI
LOT 2 - minimum 1.024.000 LEI
LOT 3 – minimum 3.546.000 LEI
LOT 4– minimum 2.919.000 LEI
LOT 5– minimum 2.175.000 LEI
LOT 6– minimum 2.743.000 LEI
LOT 7- minimum 1.572.000 LEI
LOT 8– minimum 2.949.000 LEI
LOT 9– minimum 1.826.000 LEI
LOT 10– minimum 1.845.000 LEI
Fisele de experienta similara vor fi insotite de certificari de buna executie in conformitate cu prevederile art. 188 alin. 3 litera a din OUG 34/2006. Prin formularea “contract de lucrari finalizat” se intelege: -lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces-verbal de receptive partiala; sau -lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau -lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala. Certificarile de buna executie se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte natura lucrarilor executate si valoarea acestora; Vor fi prezentate in acest sens Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor/ receptie partiala/ receptie finala a lucrarilor; sau documente constatatoare emise de autoritaticontractante la finalizarea contractelor de lucrari. Toate documentele prezentate trebuie sa confirme executarea de lucrari similare de catre ofertant/asociat, continand referiri la : beneficiarul contractului, tipul lucrarilor executate, perioada in care s-a realizat contractul, valoarea contractului.
Cerinta 2 Prezentarea declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari Cerinta minima: Ofertantul trebuie sa detina in proprietate sau sa aiba la dispozitie (printr-un angajament ferm) utilajele, instalatiile, echipamentele si mijloacele de transport necesare pentru executia lucrarilor, pentru fiecare lot astfel: 1 buldoexcavator (sau 1 excavator) 1 Autobetoniera 1 Basculanta 1 Masina de sudat 1 Echipament vibrare beton
Cerinta 8 Declaratie pe proprie raspundere, privind confirmarea îndeplinirii criteriilor de calificare – conform Art. 11 – (4) din HG 925/2006, daca este cazul . Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III.2.1 – III.2.3 – inclusiv, din prezenta Fisa de date a achizitiei, orice ofertant poate prezenta, initial, doar o Declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care va confirma ca îndeplineste criteriile de atribuire, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Declaratia trebuie sa fie însotita de o Anexa, în care ofertantul va mentiona succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv, daca au fost solicitate, valori, cantitati sau altele asemenea.
Angajament de sustinere tehnica / profesionala, daca este cazul Daca ofertantul îsi demonstreaza situatia tehnica si profesionala, natura relatiilor juridice existente între ofertant si persoana respectiva, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care invocândsi sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care, aceasta din urma confirma faptul ca va pune, la dispozitia ofertantului, resursele tehnice si profesionale invocate. NOTA: Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a), c^1) si d) precum si ale prevederilor Art. 69 din OUG 34 / 2006.
Cerinta 6 Declaratie privind subcontractantii Operatorul economic are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. La incheierea contractului de achizitie publica ofertantul castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui anexe la contractul de achizitie publica. Se solicita Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 691) din O.U.G. 34/2006
Cerinta nr. 1 Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au implementat un sistem de management al calitatii,pentru activitatile ce fac obiectul contractului, în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent. Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
Cerinta nr. 2 Standarde de protectia mediului SR EN ISO14001/2008 sau echivalent pentru activitatile ce fac obiectul contractului. Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care sa ateste respectarea de catre ofertant a standardelor de protectie a mediului in timpul indeplinirii contractului de lucrari, in original, copie legalizata copie conforma cu originalul. Certificarea respectarii standardelor de protectie a mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularele 11, 12, 23 si 25 completate / semnate / stampilate Formular 15– completat/semnat/stampilat Formularul 10 completat, semnat, stampilat Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani trebuie sa fie insotita de certificari/documente de buna executie (fisa de experienta similara/documente constatatoare/recomandari/procese verbale de receptie/pagini din contract) Pentru determinarea valorii echivalente în alta moneda, a experientei similare pe ultimii 5 ani, prezentate în Lei, se va utiliza cursul mediu anual de schimb publicat de BNR pentru moneda respectiva Formularele 13-13.1 -completate/semnate/stampilate; Documente care atesta dispunerea (dotarea proprie, închirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice implicate în realizarea contractului. Declaratia pe proprie raspundere, privind confirmarea îndeplinirii criteriilor de calificare si anexa acesteia se vor elabora în conformitate cu modelul formularului nr. 16 si al Anexei la formularul nr. 16, din – Modele formulare. Formular 14– completat/semnat/stampilat Formular 20 completat/semnat/stampilat Copie legalizata ori „copie certificata cu originalul” a Certificarii ISO 9001 sau echivalent Copie legalizata ori „copie certificata cu originalul” a Certificarii ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul ofertei b) Nu exista limite ale valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi îmbunatatite; c) Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul când aceste informatii vor fi disponibile: clasamentul afisat de SEAP. d) Diferente minime pentru licitarea noilor oferte: NU e) Numarul de runde: una
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.09.2015 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.10.2015 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data01.10.2015 10:00
Locul: Strada Spiru Haret,nr 12, sector 1, etaj 2, camera 81
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti autorizati ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret: 1. în cazul în care doua sau mai multe oferte financiare definitive, îmbunatatite în urma încheierii fazei finale de licitatie electronica, desfasurata în SEAP, prezinta acelasi pret minim si, prin urmare, se claseaza pe primul loc, atunci, în vederea atribuirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, sa participle la reofertare, prin prezentarea unei noi propuneri financiare, în plic închis. În urma sedintei de reofertare, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara va avea pretul cel mai scazut. 2. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa dispuna de un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Programul respectiv este disponibil gratuit, pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. 3. In conformitate cu prevederile art. 271 indice 1 OUG 34/2006 in scopul de a proteja autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament necorespunzator, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru întreaga perioada cuprinsa între data depunerii contestatiei/cererii/plângerii si data ramânerii definitive a deciziei Consiliului/hotarârii instantei de judecata de solutionare a acesteia.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridic si Control
Adresa postala:  Str.General Berthelot nr.28-30, sector 1, ,, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010168, Romania, Tel.  +40 214056200, Fax:  +40 214056300, Adresa internet (URL):  www.edu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.08.2015 13:08