Feedback
I.D.: 7120563

Contract de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (in vederea verificarii administrative a cererilor de rambursare gestionate la nivelul CNDIPT OI POSDRU)

ID extins
7-376412
Data publicarii
13.07.15 Exista 126.445 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
79000000-4
Termenul limita pentru depunere:
28.07.15
Autoritate contractanta:
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC
Locul realizarii:
RO:
Pretul estimativ:
123.616,00 RON
 
 
Documente participare:
 1. 7-376412.zip
Locul realizarii:
Bucureşti
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Achizitia de servicii de asigurare personal, inclusiv personal angajat temporar in vederea prestarii activitatii de verificare de cereri de rambursare pentru implementarea proiectului ”Asistenta tehnica in dezvoltarea capacitatii administrative a CNDIPT-OI POSDRU pentru indeplinirea functiilor delegate de monitorizare tehnico - financiara a proiectelor prin verificarea administrativa si la fata locului a cererilor de rambursare depuse in cadrul proiectelor cofinantate prin DMI 2.1 si 2.3”

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC
Numar invitatie: 376412/ 13.07.2015
Denumire contract: Contract de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (in vederea verificarii administrative a cererilor de rambursare gestionate la nivelul CNDIPT OI POSDRU)
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC
Cod fiscal 11389672,   Adresa Str. SPIRU HARET nr.10-12, BucurestiTelefon 021/3111162Fax 021/3125498
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:
Sediul de lucru al Centrului de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, situat in b-dul Carol I, nr 34-36, sector 2, Bucuresti
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sediul de lucru al Centrului de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, situat in b-dul Carol I, nr 34-36, sector 2, Bucuresti
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Educatie
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract:
Contract de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (in vederea verificarii administrative a cererilor de rambursare gestionate la nivelul CNDIPT OI POSDRU)
II.1.2) Tip contract: Servicii
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului:
Achizitia de servicii de asigurare personal, inclusiv personal angajat temporar in vederea prestarii activitatii de verificare de cereri de rambursare pentru implementarea proiectului ”Asistenta tehnica in dezvoltarea capacitatii administrative a CNDIPT-OI POSDRU pentru indeplinirea functiilor delegate de monitorizare tehnico - financiara a proiectelor prin verificarea administrativa si la fata locului a cererilor de rambursare depuse in cadrul proiectelor cofinantate prin DMI 2.1 si 2.3”
II.1.6) CPV: 79000000-4 - Servicii pentru intreprinderi: drept, marketing, consultanta, recrutare, tiparire si securitate (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 123,616.8 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Cuantumul garantiei de participare este de 1.236,168 lei. Garantia de participare este irevocabila si se poate constitui, conform prevederilor art. 86, alin. (1) din H.G. nr. 925/2006: a) prin virament bancar in contul RO78TREZ7015005XXX011696 deschis la Trezoreria sector 1 a Municipiului Bucuresti sau b) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/asigurari si prezentat in original (Formularul 1 - Scrisoarea de garantie de participare - insotita de traducere legalizata acolo unde este cazul). Valabilitate: cel putin egal cu termenul de valabilitate al ofertei - 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. In cazul intreprinderilor mici si mijlocii garantia de participare va fi constituita in cuantum de 50% din valoarea mentionata mai sus. Pentru demonstrarea incadrarii in categoria IMM ofertantul va prezenta in mod obligatoriu pe propria raspundere a reprezentantului (lor) legal (i) al/ai intreprinderii, privind incadrarea in categoria IMM. Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conform modelului din anexa nr. 1, Legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si prezentata in original. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Echivalenta leu/alta valuta pentru garantia de participare depusa in alta valuta decat lei se va face la cursul BNR valabil la o data calculata cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
  Descriere:Cerinta nr. 1 Operatorii economici trebuie sa nu se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Prezentarea Formularului 3 “Declaratie privind eligibilitatea” conform art. 180 din O.U.G nr. 34/2006, in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia. Modalitate de indeplinire: Conform solicitarilor din cerinta. Formularul 3 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date. Cerinta nr. 2 Incadrarea in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din O.U.G nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului/asocierii de ofertanti. Prezentarea Formularului 4 “Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea la art. 181” din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare in original, document insusit de reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia. Modalitate de indeplinire: Conform solicitarilor din cerinta. Formularul 4 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date. Cerinta nr. 3 Operatorul economic nu trebuie sa aiba datorii la bugetul consolidat sau la bugetele locale. Va prezenta: 1. Certificat de atestare fiscala eliberat de Directia de Impozite si Taxe Locale a unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 2. Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Modalitate de indeplinire: Conform solicitarii din cerinta. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din H.G. nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9, alin. (3) din Ordinul nr. 509/2011. Cerinta nr. 4 Operatorul economic nu se va incadra in prevederile art. 69? din O.U.G nr. 34/2006. Se va completa si prezenta “Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69? din O.U.G nr. 34/2006 “ (Formularul 6, in original). Acest document se va prezenta inclusiv de eventualii subcontractanti sau terti sustinatori. Numele persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire) sunt urmatoarele: 1. Gabriela Liliana Petre 2. Daniela Ciofu 3. Cristina Simona Niculae 4. Stela - Cristina Tudor 5. Mirela Bugeac 6. Oana - Elena Ivancea 7. Petruta Cristea 8. Liviu - Nicusor Serbanescu 9. Cecilia Luiza Craciun Modalitate de indeplinire: Formularul 6 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date. Cerinta nr. 5 Operatorul economic va prezenta certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta. Prezentarea Formularului 5 “Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” in original, document insusit de catre reprezentantul legal sau de catre un imputernicit al acestuia. Conform prevederilor art. 1 ale Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui ANRMAP, va fi depusa o singura declaratie pe propria raspundere indiferent daca ofertantul este un singur operator economic sau asocierea unui grup de operatori economici. Modalitatea de indeplinire: Formularul 5 se gaseste in sectiunea Formulare, incarcata separat in sistem, alaturi de caietul de sarcini si fisa de date. Note: (1) Persoanele juridice straine trebuie sa prezinte documente echivalente, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor/taxelor/contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Formularele solicitate trebuie completate, documente insusite de reprezentantul legal/imputernicit al operatorului economic si prezentate in original, in conformitate cu modelele de Formulare prezentate in cadrul documentatiei de atribuire. (3) In cazul unei asocieri de operatori economici, va fi depusa o singura declaratie pe propria raspundere indiferent daca ofertantul este un singur operator economic sau asocierea unui grup de operatori economici. (4) Certificatele solicitate se vor prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea “conform cu originalul” insusita prin semnatura si stampila de catre operatorul economic implicat in procedura. (5) Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate insotite de o traducere autorizata in limba romana. (6) In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinerea unei terte persoane, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, conform art. 190, alin. 2) si art. 186, alin. 2) din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69?, art. 180 si art. 181 lit. a), c1) si d). Acesta va prezenta, in plus fata de angajamentul ferm, urmatoarele declaratii: “Declaratie privind eligibilitatea” - Formularul 3, “Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in art. 181 din O.U.G nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare” - Formularul 4, numai punctele aferente art. 181, lit. a), c1) si d), “Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69? din O.U.G nr. 34/2006” - Formularul 6 si ”Declaratia privind evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese” - Formularul 22. Cerinta nr.1 Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificat constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte ca domeniul de activitate principal/secundar al ofertantului, codurile CAEN aferente acestora, isi gasesc corespondenta in obiectul prezentului contract de achizitie. Informatiile cuprinse in acest document vor fi reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Documentul se va prezenta in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea “conform cu originalul” insusita prin semnatura si stampila de catre operatorul economic implicat in procedura. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate documentele in original/copie legalizata. Persoanele fizice/juridice straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile din tara in care sunt stabilite. In cazul unei asocieri de operatori economici, va fi depusa o singura declaratie pe propria raspundere, indiferent daca ofertantul este un singur operator economic sau asocierea unui grup de operatori economici. Modalitate de indeplinire: Conform solicitarii din cerinta.
Capacitatea economica si financiara
  Descriere:Cerinta nr. 1 Media cifrei de afaceri globale in ultimii 3 ani financiari incheiati trebuie sa fie in valoare de minim 123.616,80 lei. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ. Ofertantul va completa si prezenta Formularul 7 - Fisa de informatii generale, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.,Cerinta nr. 2 In conformitate cu Ordinul nr. 509/2011 ofertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrase din bilanturile contabile, in cazul in care publicarea acestora este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati. In cazul in care legislatia tarii in care este stabilit ofertantul nu prevede publicarea bilanturilor contabile, ofertantul va prezenta orice alte documente echivalente (ex. rapoarte de audit, rapoarte ale cenzorilor) pentru sustinerea indeplinirii cerintei). Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul” insusita prin semnatura si stampila de catre operatorul economic implicat in procedura.,Nota: (1) In cazul in care isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, conform art. 186, alin. 2) din O.U.G nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 69? , art. 180 si 181 lit. a), c1) si d). Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
  Descriere:Nota: (1) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (in conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, conform art. 190, alin. 2) din O.U.G nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura conform prevederilor art. 69?, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).,Cerinta nr. 6 Cerintele privind profilul Expertilor, care trebuie sa reiasa din documentele precizate mai sus sunt: a. Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic/tehnic/juridic; b. Cuno?tinte de operare PC Windows, Microsoft Office, utilizare internet; c. Experienta profesionala specifica: - experienta profesionala intr-un proiect/institutie la nivelul caruia/careia sa fi desfasurat activitati de elaborare/verificare/auditare/expertiza contabila cereri de rambursare (respectiv, experienta in elaborarea/verificarea/expertiza contabila/auditarea cererilor de rambursare din punct de vedere financiar-contabil, tehnic, achizitii publice); - experienta profesionala specifica trebuie dovedita prin ocuparea de posturi precum: responsabil financiar proiecte, auditor financiar proiecte, expert contabil proiecte, ofiter de verificare proiecte; - aceasta cerinta privind experien?a profesionala specifica este considerata indeplinita, prin demostrarea de catre expert prin inserarea in CV-ul propriu, precum si prin depunerea de documente de personal (contracte de munca/prestari servicii, recomandari, certificate de atestare profesionala), a ocuparii unor astfel de posturi. Prin urmare, cerinta privind experienta profesionala specifica este considerata indeplinita daca expertul demonstreaza ca a ocupat unul din posturile precizate mai sus in cel putin un proiect/o institutie la nivelul caruia/careia sa fi desfasurat activitati de elaborare/verificare/auditare/expertiza contabila cereri de rambursare. Precizam ca, activitatea de verificare a cererilor de rambursare presupune verificarea documentelor justificative aferente acestora în format electronic fiind astfel necesara utilizarea unui PC sau laptop. Listele de verificare ale cererilor de rambursare potrivit procedurii interne de verificare vor fi completate de expert folosind ca sistem de operare Microsoft Office. Utilizarea internetului este o condi?ie obligatorie în activitatea de verificare care presupune accesarea unor sisteme electronice specifice verificarii cererilor de rambursare, si permite totodata accesul facil al expertului la legisla?ia na?ionala ?i comunitara care sta la baza gestionarii proiectelor finan?ate din fonduri nerambursabile. În consecin?a, cerin?a solicitata privind de?inerea de catre expert de cuno?tinte de operare PC Windows, Microsoft Office, utilizare internet, se considera îndeplinita prin furnizarea informa?iilor cuprinse în CV la pct. 9, 10, 12, 13, 14, 15 ?i 16, precum ?i a documentelor anexate, dupa caz. Astfel, aceste cuno?tin?e pot fi dovedite atât prin experien?a profesionala dobândita, cât ?i prin educa?ie ?i formare profesionala continua. Mentionam ca, documentele justificative aferente cererilor de rambursare pe care trebuie sa le analizeze expertii in cadrul efectuarii verificarilor administrative sunt redactate in limba romana, iar in cazul in care documentele justificative - copii conforme cu originalul provenind de la un Partener transnational sunt editate intr-o alta limba, acestea sunt insotite de traducerile legalizate aferente. Activitatile pe care urmeaza a le desfasura expertii solicitati in vederea indeplinirii contractului de achizitie constau in verificarea administrativa a 90 de cereri de rambursare depuse in cadrul proiectelor cofinantate prin DMI 2.1 si 2.3 aferente POSDRU 2007-2013. Verificarea administrativa a cererilor de rambursare presupune verificarea documentelor justificative care constituie cererile de rambursare depuse in cadrul proiectelor cofinantate prin DMI 2.1 si 2.3 aferente POSDRU 2007-2013, la punctele de lucru ale CNDIPT OI POSDRU situate in Bucuresti; Toti expertii care vor asigura verificarea administrativa a cererilor de rambursare vor indeplini simultan cele 3 cerinte de mai sus;,Cerinta nr. 5 In conformitate cu prevederile art. 188 alin. 2 lit. c) din O.U.G nr. 34/2006, ofertantul trebuie sa prezinte Lista expertilor propu?i in proiect. Lista trebuie sa prevada personalul de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii, inclusiv informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala a acestora (Formularul 10). Lista expertilor propusi pentru implementarea contractului va fi insotita de o Declaratie pe proprie raspundere a Prestatorului/de dovada privind legalitatea modalitatii de angajare/contractare a expertilor propusi.,Cerinta nr. 4 Fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator va prezenta: Formularul 6 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Acordurile de subcontractare se vor solicita ofertantului castigator la incheierea contractului. Ofertant trebuie sa se asigure ca nu se afla in situatiile de incompatibilitate si conflict de interese, in sensul ca, nu a derulat anterior contracte de prestari servicii de tipul serviciilor de asigurare de personal in vederea implementarii de proiecte/ serviciilor de consultanta si management de proiecte/ serviciilor de audit financiar pe proiecte cofinantate prin DMI 2.1 ?i 2.3 si gestionate de CNDIPT OI POSDRU. In acest sens, reprezentantul legal/imputernicitul operatorului economic ofertant va completa Declaratia privind evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese - Formularul 22. De asemenea, selectia expertilor trebuie sa fie facuta in baza respectarii principiului nediscriminarii ?i tratamentului egal. In selectia expertilor, trebuie sa se asigure evitarea unui posibil conflict de interese, astfel incat nici un angajat al beneficiarului contractului de achizitie (implicit contractului de finantare) sau nici o persoana fizica/juridica, care sa fi fost implicata in procesul de verificare/evaluare a cererilor de finantare, in cadrul procedurii de selectie pe parcursul unei perioade de 12 luni de la semnarea contractului de finantare, pentru proiectele implementate pe DMI 2.1 ?i 2.3, sa nu fie selectat/a ca expert pe Lista expertilor propu?i de ofertant pentru executarea contractului de achizitie, luandu-se in considerare respectarea prevederilor art. 13 din O.U.G nr. 66/2011, cu modificarile ?i completarile ulterioare; In executarea serviciilor, prestatorul este obligat sa ia toate masurile necesare pentru evitarea oricarui conflict de interese in cazul expertilor propusi, asigurandu-se ca acestia nu se afla in niciuna din situatiile enumerate mai jos: - sa faca parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare si/sau sa detina parti sociale/actiuni din capitalul subscris al societatii comerciale de consultanta care a elaborat proiectul si/sau cererea de finantare ce urmeaza a fi analizata; - sa fi fost/sa fie implicati in implementarea proiectelor cofinantate din DMI 2.1 si DMI 2.3 care fac obiectul cererilor de rambursare aflate in verificare in cadrul CNDIPT OI POSDRU; - sa aiba relatii contractuale de munca/asociere cu solicitantul/promotorul proiectului si/sau oricare dintre asociati/partenerii acestuia, daca este cazul; - sa fi fost/sa fie sot/sotie, ruda sau afin, pana la gradul al patrulea inclusiv, cu solicitantul/promotorul proiectului sau oricare dintre asociatii/partenerii acestuia, daca este cazul; - sa aiba orice alt interes, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, in legatura cu proiectul/cererea de rambursare care urmeaza a fi analizata, de natura a le afecta capacitatea de a duce la indeplinire sarcinile ce le revin cu obiectivitatea si impartialitatea necesare. Prin urmare, expertul desemnat a presta activitati de verificare de cereri de rambursare in baza contractului de achizitie atribuit va avea obligativitatea completarii Declaratiei privind evitarea situatiilor de incompatibilitate si conflict de interese de catre personalul externalizat implicat in gestionarea programelor finantate din fonduri europene nerambursabile - Formularul 23.,Cerinta nr. 1 Ofertantul va prezenta Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani - Formularul 8, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor depune certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.,Cerinta 2 Ofertantul va completa si prezenta Formularul 9 - Fisa de experienta similara, in original, document insusit de catre reprezentantul legal/imputernicit al acestuia. Ofertantul (operatorul economic sau membrii asocierii impreuna) trebuie sa faca dovada experientei similare privind prestarile de servicii din ultimii 3 ani prin prezentarea cel putin a unui contract care sa ateste experienta in prestarea de servicii de tipul: serviciilor de asigurare de personal in vederea implementarii/verificarii de proiecte/ serviciilor de consultanta si management de proiecte/ serviciilor de audit financiar pe proiecte. Documentele se vor prezenta in copie “conform cu originalul” insusite de catre operatorul economic implicat in procedura. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in copie “conform cu originalul” si vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana.,Cerinta nr. 3 Informatii privind asociatii: Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. In acest caz se vor depune urmatoarele documente: a) Acord de asociere, document insusit de catre toti asociatii, cu mentiunea ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, iar liderul asociatiei este imputernicit sa actioneze in numele tuturor asociatilor, toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. b) Formularul 12 – Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia. Pentru informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a nivelul(urilor) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate consultati fisa de date
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 28.07.2015 11:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 28.07.2015 13:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2) Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU
Data expedierii prezentei invitatii: 10.07.2015 14:47

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Anulata - Contract de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (in vederea verificarii administrative a cererilor de rambursare gestionate la nivelul CNDIPT OI POSDRU) 28.07.15
Contract de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (in vederea verificarii administrative a cererilor de rambursare gestionate la nivelul CNDIPT OI POSDRU) 01.09.15
Anulata - Contract de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (in vederea verificarii administrative a cererilor de rambursare gestionate la nivelul CNDIPT OI POSDRU) 01.09.15
Contract de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (in vederea verificarii administrative a cererilor de rambursare gestionate la nivelul CNDIPT OIPOSDRU) 23.10.15
Actualizare documentatie Contract de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (in vederea verificarii administrative a cererilor de rambursare gestionate la nivelul CNDIPT OI POSDRU) 05.06.15
Contract de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (in vederea verificarii administrative a cererilor de rambursare gestionate la nivelul CNDIPT OI POSDRU) 05.06.15
Anulata - Contract de servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar (in vederea verificarii administrative a cererilor de rambursare gestionate la nivelul CNDIPT OI POSDRU) 05.06.15
servicii de procesare de date-servicii de introducere in SMIS a datelor privind proiectele cofinantate prin DMI delegate 12.02.15
servicii de procesare de date-servicii de introducere in SMIS a datelor privind proiectele cofinantate prin DMI delegate  
Servicii de consultanta pentru verificarea administrativa a cererilor de rambursare/ de plata/prefinantare aferente proiectului de Asistenta Tehnica „Sprijin pentru eficientizarea indeplinirii atributiilor OI Cercetare privind activitatea de evaluare a proiectelor primite in cadrul AP1 OC si activitatea de verificare administrativa a cererilor de rambursare” 17.10.16