Feedback
I.D.: 3972317

Contract de achizitie publica de furnizare si distributie MERE in cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru elevii din clasele primare si gimnaziale din judetul Iasi in anul scolar 2014 -2015

ID extins
2-154699
Data publicarii
15.10.14 Exista 25.780 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
03222321-9 60000000-8
Termenul limita pentru depunere:
27.11.14
Autoritate contractanta:
JUDETUL IASI
Locul realizarii:
RO: Iasi
Pretul estimativ:
2.068.967,00 RON
 
 
Documente participare:
Locul realizarii:
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Contractul are ca scop furnizarea si distributia de MERE in cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru elevii din clasele primare si gimnaziale din judetul Iasi in anul scolar 2014 -2015. Caracteristicile produselor ?i condi?iile de livrare sunt prezentate în Caietul de sarcini.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: JUDETUL IASI
Numar anunt: 154699/ 15.10.2014
Denumire contract: Contract de achizitie publica de furnizare si distributie MERE in cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru elevii din clasele primare si gimnaziale din judetul Iasi in anul scolar 2014 -2015
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala:  Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700075, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Achizitii Publice, Tel.  +40 0232235100, In atentia:  Anca Muscheru, Email:  achizitii.publice@icc.ro, Fax:  +40 0232214425/210/336, Adresa internet (URL):  www.icc.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Contract de achizitie publica de furnizare si distributie MERE in cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru elevii din clasele primare si gimnaziale din judetul Iasi in anul scolar 2014 -2015
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile cu clasele din invatamantul primar si gimnazial din judetul Iasi, conform anexei la Caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop furnizarea si distributia de MERE in cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru elevii din clasele primare si gimnaziale din judetul Iasi in anul scolar 2014 -2015.
Caracteristicile produselor ?i condi?iile de livrare sunt prezentate în Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8 - Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numar estimat de beneficiari: Total = 80.688 , din care:
- LOT I : 31.804 beneficiari
- LOT II : 48.884 beneficiari
Cantitatea totala estimata de mere: 6.939.168 buc., cu o greutate minima de 100 gr./buc., din care:
- LOT I : 2.735.144 buc. mere, cu o greutate minima de 100 gr./buc.
- LOT II : 4.204.024 buc. mere, cu o greutate minima de 100 gr./buc.

Valoarea estimata totala a contractelor de furnizare si distributie MERE in cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru elevii din clasele primare si gimnaziale din judetul Iasi in anul scolar 2014 -2015 (exclusiv TVA) este de: 2.068.967,66 LEI, echivalent a 469.942,23 euro, la cursul BNR licitat in 25.09.2014, 1 euro = 4,4026 lei, din care:
- Valoare estimata LOT I = 815.504,75 lei fara TVA echivalent a 185.232,53 euro, la cursul BNR licitat in 25.09.2014, 1 euro = 4,4026 lei.
- Valoare estimata LOT II = 1.253.462,91 lei fara TVA echivalent a 284.709,70 euro, la cursul BNR licitat in 25.09.2014, 1 euro = 4,4026 lei.
Valoarea estimata fara TVA: 2,068,967.66RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
 86  zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia pentru participare este in suma de : - 16.310,00 lei pentru LOTUL I - 25.069,00 lei pentru LOTUL II si se va constitui, conform art. 86 din HG nr. 925/2006: prin virament bancar, in contul Consiliului Judetean Iasi nr. RO72TREZ4065006XXX000459, CF: 4540712, Trezoreria Municipiului Iasi – se prezinta OP confirmat de banca emitenta, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original (Formular 1). Valabilitatea garantiei pentru participare va fi de minimum 90 de zile calendaristice începând cu data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. În cazul în care ofertantul se încadreaza în categoria întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, publicata în Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare. În aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM (Anexa 07.1 si Anexa 07.2). In cazul unei asocieri, reducerea cu 50% se aplica daca toti asociatii sunt IMM si prezinta Declaratia mentionata anterior. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10 % din pretul contractului ce urmeaza a fi atribuit, exclusiv TVA, conform art. 90 alin. (1) si (2) din HG nr. 925/2006, printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în original (Formularul nr. 2 - model GBE) sau prin depunerea la casieria autoritatii contractante, din Iasi, Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, Iasi a sumei in numerar. Daca partile convin, garantia de buna executie se va putea constitui si conf. alin. 3 al art. 90/HG 925/2006, in acest caz se vor avea in vedere prevederile HG nr. 1045/2011. Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita în termen de max. 10 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sa acopere perioada de timp pâna la data încheierii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului. Ofertantii tip IMM care îndeplinesc prevederile legislatiei în vigoare (Legea 346/2004), beneficiaza de reducere de 50% a cuantumului garantiei de buna executie (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documentele prin care dovedesc ca sunt IMM – declara?ia pe propria raspundere privind încadrarea în categoria IMM Anexa 07.1 si 07.2).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
1. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art.180
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat în ultimii 5 ani, printr-o hotarâre definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati ale unei organiza?ii criminale.
Modalitatea de îndeplinire : Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal, în original. (Formularul nr.4)
În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate.
2. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care înregistreaza datorii la bugetul consolidat precum ?i la cel local (indiferent de cuantumul acestora) – din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
În masura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declara?ie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin. (4) din HG nr. 925/2006. Într-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul nr.509/2011.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind îndeplinite în masura în care ofertantul (toti membrii asocierii, dupa caz) prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente în domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine, dupa caz).
Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie lizibila cu men?iunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” si vor fi însotite de traducere autorizata în limba româna.
Documente de confirmare :
- Declara?ie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal, în original (Formularul nr. 4A)
- Certificat de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind obliga?iile de plata catre bugetul general consolidat;
- Certificate de Atestare Fiscala Pentru Persoane Juridice, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local de la sediul social, sediul/sediile secundar/secundare si punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului.
În cazul depunerii unei oferte în asociere, cerintele formulate pentru situatiile prevazute la art.181 din ordonanta vor fi demonstrate de fiecare asociat.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice romane vor prezenta certificatele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, insotite de traducere autorizata în limba româna.
3. Declaratie Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere, in original (completare Formular nr.5). În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat.
4. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1
Modalitatea de îndeplinire: Declaratie pe proprie raspundere, în original (completare Formular nr.6).
Persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica:
- Cristian Mihai Adomni?ei - Presedintele Consiliului Judetean Iasi,
- Aivanoaei Constantin Alin - Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Ia?i,
- Victorel Lupu - Vicepre?edinte Consiliul Jude?ean Ia?i,
- Lacramioara Vernica - Secretarul Judetului Ia?i,
- Alungulesei Gabriela - Director executiv Direc?ia Juridica,
- Arvinte Elena - Director executiv Directia Economica,
- Nicoleta Dolachi Pelin - Director executiv adjunct Directia Economica,
- Anca Luminita Muscheru -Director Executiv Directia Achizitii Publice,
- Iulia Ramona Antonesei-Ropcean – sef Serviciu Achizitii Publice si Contracte,
- Catalina Serbanoiu - consilier juridic Directia Achizitii Publice,
- Carmen Andrei – consilier Directia Achizitii Publice.
- Consilieri jude?eni : Aivanoaei Constantin Alin, Boz Petru Eduard, Bratescu Liviu, Bulgaru Liviu Gabriel, Carp Petra, Caliman Adrian Constantin, Cîtea Vasile, Chirila Victor, Cojocaru Petru Bogdan, Cozianu Iulian, Dascalu Petru, Doleanu ?tefan, Hauta Marian, Ivancia Mihaela, Lebada Dorel, Lupu Magdalena, Lupu Victorel, Macovei Silviu Nicu, Mihai Florin, Morosan Catalin, Petrache Florica, Popa Silviu Florin, Pintilei Mihail, Popescu Mihail Gabriel, Sandu T. Ion Vasile, Rosca Ciprian Lucian, Ro?u Ticu Adrian, Stanciu Cristian, Stoian Ioan, Serban Constantin, Toma Vasilica, Urcaciu Ion Lorin, Ursanu Radu Ionel, Vintila Iordan, Vornicu Carmen Paula, Vornicu Liviu Gabriel.
În cazul în care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat
In cazul in care ofertantul are subcontractanti declarati, fiecare subcontractant va prezenta documentul mentionat.
In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Pentru persoanele juridice române documentele se prezinta în original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta în original sau copie conforma cu originalul si vor fi însotite de traducere autorizata.
Pentru persoanele juridice române
1. Modalitatea de îndeplinire:
- Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalele teritoriale în raza caruia este situat sediul ofertantului din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali. Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la data limita de depunere a ofertelor. Nota: In cazul in care la o procedura de achizitie publica participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asociatiei pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Ofertantul are posibilitatea de a prezenta certificatul constatator emis de ORC si in forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
In cazul prezentarii documentului in copie ”conform cu originalul”, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a documentului în original/copie legalizata.
Pentru persoanele juridice straine
2. Modalitatea de îndeplinire:
-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului contine si domenii similare celui care face obiectul prezentei proceduri.Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizata sau copie lizibila certificata “conform cu originalul” semnata si stampilata si vor fi însotite de o traducere autorizata în limba româna.
3. Prezentarea documentului de înregistrare pentru siguranta alimentelor emis de directia judeteana/municipiul Bucure?ti sanitar veterinara pentru siguranta alimentelor (conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de înregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vânzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala), valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul”.

Pentru persoanele juridice straine vor prezenta documentele sus mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Condi?ie de calificare:
Cifra medie de afaceri globala în ultimii 3 (trei) ani pentru care exista exerci?iu financiar 2011, 2012, 2013 sa fie cel putin egala cu:
- LOT I: 1.631.009 lei
- LOT II: 2.506.925 lei.

Tertul sustinator:
În cazul în care candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, în cazul în care contractantul întâmpina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure îndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul dat, persoana sustinatoare a unui operator economic pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de furnizare este obligata sa prezinte urmatoarele documente:
- Formularul nr. 7A ?i Formularul nr. 7B,
- Formularul nr. 7C - prezentat de ofertantul care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri
- Formularul nr. 6, Formularul nr. 4 si Formular 4A^1
Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul trebuie sa prezinte: - Formular nr. 7 - Declaratie privind cifra de afaceri, în original; - Bilanturi contabile sau extrase de bilant înregistrat la organele competente sau orice alte documente edificatoare care demonstreaza cifra de afaceri solicitata. Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a României. Pentru echivalenta valuta/lei - http://bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx În cazul în care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere în ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat în parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul. Ofertan?ii tip IMM care indeplinesc prevederile legislative in vigoare (L. 346/2004), beneficiaza de reducere de 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri (pt. a benef. de aceasta red. of. vor dep.doc.prin care dovedesc ca sunt IMM). In cazul asococierii, reducerea de 50% se aplica doar daca toti asocia?ii sunt IMM. Nota: In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Tert sustinator - modalitate de indeplinire: - Formularul nr. 7A ?i Formularul nr. 7B, - Formularul nr. 7C - prezentat de ofertantul care sustine cerinta minima privind cifra de afaceri - Formularul nr. 6, Formularul nr. 4 si Formular 4A^1. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerin?a nr.1
Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca
Condi?ie de calificare :
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca, în ultimii 3 ani a furnizat produse similare în valoare cumulata de cel pu?in:
- 815.504,00 lei pentru lotul I
- 1.253.462,00 lei pentru lotul II
in cadrul a 1 (unu), maxim 3 (trei) contracte efectuate.

Data de referinta pentru calcularea ultimilor 3 ani este data limita de depunere a ofertelor.

Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversia în RON, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a României.
Persoanele juridice romane vor prezenta documentele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Persoanele juridice straine vor prezenta documentele in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, însotite de traducere autorizata in limba romana.
Cerin?a nr.2
Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calitatii.
Condi?ie de calificare
Operatorul economic va face dovada ca dispune de minim 10 persoane pentru transportul ?i distributia merelor la loca?iile prevazute în caietul de sarcini în conformitate cu graficul de livrare stabilit.
Ofertantul/candidatul va avea în vedere nominalizarea de persoane având cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite în acest sens si având efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului nr.243/05.11.2012.
Pentru persoane juridice straine, se vor prezenta documentele de atestare profesionala echivalenta specifica tarii in care ofertantul este rezident. Aceste documente vor fi insotite de traducerile autorizate in limba romana.
Cerin?a nr.3
Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului;

Condi?ie de calificare:
Ofertantul/candidatul dispune de cel pu?in 10 mijloace de transport pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului, cu respectarea graficului de distributie a produselor pe fiecare lot in parte si a orarului de distributie.
Modalitatea de îndeplinire:
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, înregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de înregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
Condi?ie de calificare:
Ofertantul dispune de cel pu?in un depozit alimentar dotat cu instala?ii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor.

Modalitatea de îndeplinire:
- Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit înregistrat conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de înregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei)
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formularului nr. 13 si/sau Formularului 13A privind sus?inerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, dupa caz, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Ofertantul va prezenta:
- Formularul nr. 12 si anexa la Formularul 12, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a le executa subcontractantul/ subcontractantii;
- Formularul 6, in original
Important!
Autoritatea contractanta va solicita, la încheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica
Cerinta nr. 1
Condi?ie de calificare :
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit sau echivalent.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertan?ii vor prezenta: - Formularul nr. 8, în original, con?inând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca ace?tia din urma sunt autorita?i contractante sau clien?i priva?i - Certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar, in copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul”, din care sa rezulte furnizarea de produse similare. - Completare Formular nr.9 Pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului în domeniul igienei produselor agro-alimentare - prezentare document in copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul”; - efectuarea controlului medical periodic – prezentare document/ adeverin?a care atesta efectuarea controlului medical periodic in copie lizibila avand mentiunea conform cu originalul. Se vor prezenta: - Formular nr. 10, in original Pentru mijloacele de transport: - Documente care demonstreaza ca operatorul economic dispune de cel putin 10 mijloace de transport adecvate, înregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor - documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de înregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei. Pentru depozitul alimentar: - documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de cel putin un depozit înregistrat conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; - documente care confirma modul de dispunere a acestuia - proprietate/contract de închiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia documentului de înregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei. Documentele de mai sus se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „ conform cu originalul” Se va completa: - Formularul nr. 13 si/sau Formularul 13A privind sus?inerea tehnica si profesionala a ofertantului/ candidatului/grupului de operatori economici pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, dupa caz; - Formularul nr. 6, in original; - Formularul nr. 4, in original; - Formularul 4A^1, in original. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minima privind capacitatea tehnica poate fi îndeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori îsi demonstreaza îndeplinirea cerin?ei minime privind capacitatea tehnica invocând sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de îndeplinire a cerin?ei este similara ofertei individuale men?ionata mai sus, cu precizarea ca sus?inerea va fi acordata asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i. Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacita?ii tehnice nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006. Se vor prezenta: - Formularul nr. 12 si anexa la Formularul 12, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a le executa subcontractantul/ subcontractantii, in original; - Formularul 6, in original Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, pentru activitati corespunzatoare indeplinirii contractului, in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic nu detine certificate de calitate astfel cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa depuna un astfel de certificat pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru obtinerea unor preturi cât mai competitive, judetul Iasi opteaza pentru organizarea unei licitatii electronice, ca faza finala a procedurii de licitatie deschisa (in conformitate cu prevederile art.5, alin.(3) din ORDONANTA DE URGENTA Nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli. Procedura se va desfasura offline, cu etapa finala licitatie electronica cf. art. 161 -169 din OUG 34/2006 si art. 38-44 din HG 1660/2006. Autoritatea contractanta va organiza o singura runda de licitatie de o zi. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv (de ofertare) la licitatia electronica va fi pretul fara TVA. Se are în vedere îmbunatatirea ofertelor de pret depuse de catre ofertantii selectati, anterior organizarii acestei faze de licitatie electronica. La faza finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la: http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.11.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.11.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data27.11.2014 11:00
Locul: Sediul autoritatii contractante, Municipiul Iasi, Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, nr. 69
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatorii UCVAP daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.3.1 Daca dupa derularea etapei de “licitatie electronica” , doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunerea financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. VI.3.2 La faza finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici care sunt inregistrati in SEAP si au certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii pentru conectare si inregistrare, precum si cerintele tehnice minimale sunt disponibile la: http://www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=TechnicalRequirement. Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail), inregistrata in SEAP ca adresa de contact a operatorilor economici si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ”Notificari in sistem”. Pe parcursul derularii fazei de licitatie electronica, sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatii referitoare la numarul participantilor la licitatia electronica, cea mai buna oferta financiara si la pozitia pe care o ocupa in clasament. VI.3.3 In cazul depunerii unei contestatii, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plangerii si data ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata de solutionare a acesteia, in conformitate cu prevederile art. 271 indice 1 din OUG 34/2006(A). Garantia de buna conduita va fi fi retinuta in conformitate cu prevederile 271 indice 2 din OUG 34/2006(A).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDE?EAN IA?I – Directia Achizi?ii Publice
Adresa postala:  Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 69, Localitatea:  IASI, Cod postal:  700075, Romania, Tel.  +40 232/235100, Email:  achizitii.publice@icc.ro, Fax:  +40 232/214425, Adresa internet (URL):  www.icc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.10.2014 14:45

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Contract de achizitie publica de furnizare si distributie MERE in cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru elevii din clasele primare si gimnaziale din judetul Iasi in anul scolar 2014 -2015  
Contract de achizitie publica de furnizare si distributie mere in cadrul „Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli” pentru elevii din clasele primare si gimnaziale din judetul Iasi in anul scolar 2014 – 2015.  
Contract de furnizare si distributie MERE în cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru elevii din clasa pregatitoare si din clasele I-VIII din învatamântul public si privat autorizat/acreditat, din judetul Iasi, în anul scolar 2015 -2016 23.02.16
Contract de furnizare si distributie MERE în cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru elevii din clasa pregatitoare si din clasele I-VIII din învatamântul public si privat autorizat/acreditat, din judetul Iasi, în anul scolar 2015 -2016  
Contract de achizitie publica de furnizare si distributie mere in cadrul „Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli” pentru elevii din clasele primare si gimnaziale din judetul Iasi in anul scolar 2014-2015. 27.11.14
Contract de achizitie publica de furnizare si distributie MERE în cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru prescolarii din gradinitele de stat si particulare acreditate cu program normal de 4 ore si elevii din clasa pregatitoare si din clasele I-VIII din învatamântul de stat, particular autorizat/acreditat si respectiv confesional, din judetul Iasi, în anul scolar 2016 -2017 06.12.16
Contract de achizitie publica de furnizare si distributie MERE în cadrul „PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI” pentru prescolarii din gradinitele de stat si particulare acreditate cu program normal de 4 ore si elevii din clasa pregatitoare si din clasele I-VIII din învatamântul de stat, particular autorizat/acreditat si respectiv confesional, din judetul Iasi, în anul scolar 2016 -2017  
Contract de furnizare si distributie mere în cadrul „Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli” pentru elevii din clasa pregatitoare si din clasele I-VIII din învatamântul public si privat autorizat/acreditat, din judetul Iasi, în anul scolar 2015 -2016. 23.02.16
Contract de furnizare si distributie mere în cadrul „Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli” pentru elevii din clasa pregatitoare si din clasele I-VIII din învatamântul public si privat autorizat/acreditat, din judetul Iasi, în anul scolar 2015-2016.  
Contract de achizitie publica de furnizare si distributie MERE în cadrul „Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli” pentru prescolarii din gradinitele de stat si particulare acreditate cu program normal de 4 ore si elevii din clasa pregatitoare si din clasele I-VIII din învatamântul de stat, particular autorizat/acreditat si respectiv confesional, din judetul Iasi, în anul scolar 2016 -2017. 06.12.16