Feedback
I.D.: 10924553

Actualizare documentatie Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 3, Judetul Neamt

ID extins
5-2766-61T2030
Data publicarii
31.12.15 Exista 8.007 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
90512000-9 90500000-2 90513000-6
Termenul limita pentru depunere:
24.02.16
Autoritate contractanta:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECONEAMT”
Locul realizarii:
RO: Neamt
Pretul estimativ:
41.455.058,00 RON
 
 
Documente participare:
Locul realizarii:
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Delegarea activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale generate pe raza localitatilor situate in zona 3 a judetului Neamt si operarea instalatiilor de gestionare a deseurilor de la Tirgu Neamt, si anume: - Colectarea si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; - Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; - Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare; - Sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare în statiile de sortare; - Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor.

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Detaliu procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA „ECONEAMT”
Adresa postala:  str.Alexandru cel Bun nr.27 Piatra-Neamt, Localitatea:  Piatra-Neamt, Cod postal:  610004, Romania, Punct(e) de contact:  VASILE SENDREA, Tel.  +40 374937090, Email:  econeamt@gmail.com, Fax:  +40 374091210, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de dezvoltare intercomunitara
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala: infiintarea, organizarea, reglementarea, finantarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a serviciilor de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ teritoriale membre
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 3, Judetul Neamt
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Judetul Neamt – zona III conform documentatiei de atribuire (1 oras si 17 comune)
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale generate pe raza localitatilor situate in zona 3 a judetului Neamt si operarea instalatiilor de gestionare a deseurilor de la Tirgu Neamt, si anume: - Colectarea si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori; - Colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora; - Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile similare; - Sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare în statiile de sortare; - Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90512000-9 - Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90513000-6 - Servicii de tratare si eliminare de deseuri menajere si deseuri nepericuloase (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
Delegarea activitatilor de colectare si transport a deseurilor municipale generate pe raza localitatilor situate in zona 3 a judetului Neamt si operarea instalatiilor de gestionare a deseurilor de la Tirgu Neamt Valoarea estimata fara TVA: 41.455.058,88 lei. Valoarea aferenta procentului de cheltuieli cu diverse si neprevazute este 0 (zero) lei.
Valoarea estimata fara TVA 41,455,058.88  Moneda RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele care dovedesc îndeplinirea cerintelor vor fi prezentate de ofertantul individual si pentru fiecare dintre operatorii economici, încazul unei asocieri. Orice document solicitat trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor si va fi prezentat în original sau copie conforma cuoriginalul. Documentele emise în alta limba decât româna trebuie sa fie însotite de traducere autorizata în limba româna. In conformitate cu art. 11, alin (4) din H.G. 925 / 2006, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea Ofertantului. În cazul în care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o împuternicire pentru acesta. Documentele depuse de tertul sustinator (daca este cazul) vor fi semnate de conducatorul operatorului economic (CEO, COO, PDG, etc.) sau de un imputernicit al acestuia, caz in care va fi inclusa in oferta si imputernicirea in original sau/si tradusa si legalizata. CERINTA 1 – Indeplinirea conditiei de eligibilitate prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop ofertantii vor completa Declaratia privind eligibilitatea (Formularul 6.5). Declaratia va fi depusa de ofertantul individual, de membrii unei grupari de operatori economici si de tertul sustinator, daca este cazul. CERINTA 2 – Indeplinirea conditiei privind neîncadrarea în situatiile prevazute în art. 181 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 6.6). Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34 / 2006 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura de atribuire. In acest scop ofertantii vor completa Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34 /2006. Declaratia va fi depusa de ofertantul individual, de membrii unei grupari de operatori economici, dar si de tertul sustinator pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit a), lit c1) si lit d) din OUG 34/2006, daca este cazul. Declaratia va fi insotita de documente emise de fiecare dintre beneficiarii institutionali - autoritati publice locale sau asociatii de dezvoltare intercomunitara cu care ofertantul individual, membrul grupului de operatori economici sau tertul sustinator se afla in relatii contractuale pentru servicii similare (si ca urmare figureaza in tabelul din Anexa la Formularul 7.3) - care sa ateste ca in ultimii 2 ani si-a indeplinit obligatiile contractuale fara a aduce prejudicii acestora. CERINTA 3 - Indeplinirea conditiei privind indeplinirea obligatiilor fiscale de plata catre bugetul de stat. In acest scop ofertantii individuali sau membrii unei grupari de operatori economici vor prezenta fiecare cate un Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor catre bugetele competente ale bugetului general consolidat, care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta formularele tip in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul”. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu (conform art. 9 alin. 1 din Ordinul 509 /2011 al ANRMAP) si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora prin prezentarea documentelor doveditoare in original sau copie semnata si stampilata cu mentiunea “ conform cu originalul”. Persoanele juridice straine pot prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati competente din tara in care acestea sunt rezidente prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana. CERINTA 4 - Indeplinirea conditiei privind indeplinirea obligatiilor fiscale de plata catre bugetele locale. In acest scop ofertantii individuali sau membrii unei grupari de operatori economici vor prezenta fiecare cate un Certificat eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor pentru fiecare punct de lucru. Se vor prezenta formularele tip in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata cu mentiunea “conform cu originalul”. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetulele locale sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu (conform art. 9 alin. 1 din Ordinul 509 /2011 al ANRMAP) si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora prin prezentarea documentelor doveditoare in original sau copie semnata si stampilata cu mentiunea “ conform cu originalul”. Persoanele juridice straine pot prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii eliberate de autoritati competente din tara in care acestea sunt rezidente prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul local in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana. CERINTA 5 - Cazier judiciar al operatorului economic. CERINTA 6 – Obligatia participarii la procedura in calitate de ofertant individual ori membru al unui grup de operatori economici, cu o singura oferta. In acest scop ofertantul individual si grupul de operatori economici completeaza Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului nr. 314 din 12.10.2010. Ofertantul individual sau gruparile de operatori economici vor depune Formularul 6.8 care va fi semnat de ofertant respectiv de reprezentantii legali ai membrilor asocierii. CERINTA 7 – Indeplinirea obligatiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop ofertantul individual sau fiecare membru al unei grupari de operatori economici va completa Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 (Formularul 6.9). Persoanele cu functie de decizie in cadrul ADI ECONEAMT: Pintilie Mircea, Presedinte; Apopei Vasile, Membru; Nastasa Neculai, Membru; Mihaila Ioan-Gheorghe, Membru; Lozonschi Daniel, Membru; Zamfir Petre, Membru; Bistriceanu Petrica, Membru; Savin Iuliu, Membru; Matasa Constantin, Membru; Onisei Ioan, Membru; Rotaru-Popa Petrica, Membru; Zabulic Marijana, Membru; Apostoaie Ilie, Membru; ?aralunga Bogdan-Sebastian, Membru; Marcule? Vasile, Membru; Gherghel Petru, Membru; Sârbu Ioan, Membru; Tanaselea Ion, Membru; Petrariu Maria, Membru; Popescu Mihail, Presedinte comisie evaluare; Adam Olimpia Iuliana, Membru comisie evaluare; Popa Mihaela, Membru comisie evaluare; Secara Cristina, Secretar comisie evaluare; ?iganu? Mona-Magdalena, Membru comisie evaluare; Cojocariu Daniela, Membru comisie evaluare; Aioanei Gabriela, Membru comisie evaluare; Gavril Tiberiu Gabriel, Rezerva comisie evaluare; Savescu Ana, Rezerva comisie evaluare; Ambrose-Dominte Florin, Rezerva comisie evaluare; ?endrea Vasile, director executiv ADI ECONEAMT, Mitrea Stelian-Ionu?, cjr ADI ECONEAMT, Bonta?-Gaina Ioana, inginer mediu ADI ECONEAMT. Daca este cazul, aceasta declaratie va fi prezentata si de catre tertii sustinatori si subcontractantii nominalizati în oferta. În cazul modificarilor survenite în aceasta lista, Autoritatea Contractanta va solicita ofertantilor declaratii noi de neîncadrare în situatiile prevazute laart. 69^1 din OUG 34/2006, conform modificarilor survenite în lista. Nota 1: Încadrarea în una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 180 si 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) atrage excluderea Ofertantului din procedura de atribuire. Nota 2: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acesteanu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare,sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Nota 3: În cazul în care exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Documentele care dovedesc îndeplinirea cerintelor vor fi prezentate de ofertantul individual si pentru fiecare dintre operatorii economici, în cazul unei asocieri. Orice document solicitat va fi prezentat în original sau copie conforma cu originalul. Documentele emise în alta limba decât româna trebuie sa fie însotite de traducere autorizata în limba româna. Toate documentele vor avea mentionat în clar numele întreg al semnatarului. În cazul în care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o împuternicire pentru aceasta (Formularul 2 din Sectiunea III – Formulare). CERINTA 8 - Pentru persoane juridice/fizice române - Prezentarea Certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte (i) denumirea completa a operatorului economic, (ii) durata de functionare, (iii) sediul social, (iv) structura actionariatului,(v) persoane împuternicite/administratori, (vi) domenii de activitate, (vii) sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati, (viii) domeniul principal de activitate, (ix) domenii de activitate secundare. Daca Certificatul constatator nu a fost depus in original/ copie legalizata in etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata. Pentru persoane juridice/fizice straine - Prezentarea documentelor care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care operatorul economic este rezident. CERINTA 9 - Ofertantul individual va face dovada detinerii licentei de clasa II emisa de ANRSC in conformitate cu prevederile art 11 alin. (1) din HG 745/2007 pentru serviciul de salubrizare sau cel putin pentru activitatea a) din art. 2 din Legea nr.101/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul unei asocieri de operatori economici, cel putin unul dintre membrii asocierii trebuie sa faca dovada detinerii licentei de clasa II emisa de ANRSC. In cazul asocierii de operatori economici care provin din tari in care nu este instituita o procedura de acordare a licentelor/autorizatiilor/atestatelor cel putin unul dintre membri asocierii va prezenta licenta emisa de ANRSC prin aplicarea art. 8 alin. (2) din HG 745 / 2007. Vor fi exclusi din procedura ofertantii care prezinta licenta de clasa inferioara. Operatorul economic - persoana juridica înregistrata în alt stat membru UE, in care este instituita o procedura de acordare a licentelor/autorizatiilor/atestatelor pentru prestarea serviciului de salubrizare, va prezenta licenta sau documentul echivalent emis de autoritatea relevanta din tara de origine, însotita de traducere autorizata si legalizata în limba româna, precum si documentele prin care ANRSC recunoaste si echivaleaza licenta detinuta, prin aplicarea art. 8 alin. (1) si (3) din HG 745 / 2007. Operatorul economic - persoana juridica înregistrata în alt stat membru UE, in care nu este instituita o procedura de acordare a licentelor/autorizatiilor/atestatelor pentru prestarea serviciului de salubrizare, va prezenta licenta emisa de ANRSC prin aplicarea art. 8 alin. (2) din HG 745 / 2007. Vor fi exclusi din procedura acei operatori care nu prezinta documentul eliberat de catre ANRSC prin care licenta emisa in tara de origine este recunoscuta si echivalata, precum si acei operatori care nu prezinta o licenta emisa de ANRSC prin aplicarea art. 8 alin. (2) din HG 745/2007. Nota: În cazul în care exista incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare) a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 10: Valoarea mediei cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani incheiati financiar trebuie sa fie echivalentul a cel putin 5.000.000 lei. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului de operatori economici. La evaluarea situatiei economico-financiare nu vor fi luate în considerare resursele financiare ale subcontractantilor. Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. În cazul în care Ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Administratorul, sau echivalentul acestuia, persoanei juridice care asigura sustinerea financiara, daca este cazul, nu trebuie sa se afle în situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180, art.181 lit.a, c^1, d si art.69^1 al OUG 34/2006. In situatia utilizarii unui sustinator pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare, acesta trebuie sa completeze Angajamentul ferm prezentat in Formularul 6.11 din Sectiunea III - Formulare. Modalitatea de indeplinire 1. Declaratie privind cifra de afaceri (Formularul 7.1 din Sectiunea III - Formulare) 2. Informatii privind situatia economico-financiara (Formularul 7.2din Sectiunea III – Formulare) 3. Documente justificative: copii certificate pentru conformitate cu originalul, ale situatiilor financiare ale companiei (bilantul contabil la data de 31.12, contul de profit si pierderi, situatiamodificarilor capitalului propriu) pe ultimii 3 ani (2012, 2013,2014). Valorile vor fi exprimate în RON, folosind pentru conversie ratele medii anuale deschimb Leu/alta valuta comunicate de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anii respectivi. În cazul în care persoana care semneaza declaratiile/ formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o împuternicire pentru aceasta. Nota: În cazul ofertantilor din categoria IMM-urilor, care fac dovada acestei calitati prin prezentarea documentelor prevazutede Legea 346 / 2004 - Formularul 6.10 - Declaratie privind încadrarea in categoria IMM, valoarea pentru cifra medie de afaceri se accepta in procent de 50% din cuantumul precizat. În cazul unei asocieri de operatori economici, incadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii. Reducerea de 50% a cerintei privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, se va aplica numai daca fiecare membru al asocierii se incadreaza în categoria IMM-urilor. În acest caz, fiecare membru al asocierii va completa Formularul 6.10 din Sectiunea III - Formulare.
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 11: Informatii privind experienta similara: Ofertantul trebuie sa probeze ca in ultimii 3 ani a prestat pe baza de contracte (1 sau mai multe) serviciul de salubrizare a localitatilor in componenta caruia s-a aflat cel putin una dintre urmatoarele activitati: a) Colectarea si transportul deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din locuinte, activitati comerciale din industrie si institutii; b) Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si a deseurilor similare c) Sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare; d) Organizarea prelucrarii, neutralizarii si valorificarii materiale si energetice a deseurilor sau a prestat unul sau mai multe contracte de servicii similare, dar nu identice, cu cele ale prezentului contract. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Modalitatea de indeplinire Declaratie privind servicii se salubrizare prestate în ultimii 3 ani - Formularul 7.3 din Sectiunea III - Formulare; Lista serviciilor de salubrizare prestate în ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) - Anexa la Formularul 7.3 din Sectiunea III - Formulare; Referinte privind contracte de servicii de salubrizare - Formularul 7.3(i) din Sectiunea III - Formulare; Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiar, prevederile alin. (2) al art. 188 din OUG 34 aplivandu-se in mod corespunzator. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa: beneficiarul, denumirea contractului sau documentului relevant, obiectul contractului sau documentului relevant, perioada in care s-a derulat serviciul prestat. CERINTA 12: Resurse umane si structura organizatorica - Personalul cheie propus pentru executia contractului: • Manager de contract: absolvent studii superioare cu diploma de licenta, experienta profesionala in domeniul serviciului de salubrizare de minimum 3 ani, experienta specifica in pozitii similare; • Responsabil cu mecanizarea si transportul: posesor al unui atestat de „Manager de Transport” emis de Autoritatea Rutiera Romana sau echivalent in conformitate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregatirea si atestarea profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere sau Regulamentului CE nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune care trebuie indeplinite in exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier; • Sef structura colectare si transport deseuri: absolvent studii superioare cu diploma de licenta, minimum 3 ani de experienta specifica in pozitii similare; • Responsabil contractare, facturare si evidenta clienti: absolvent de studii superioare cu diploma de licenta si experienta in pozitii similare de minimum 3 ani; • Dispecer: minimum studii medii si experienta intr-o pozitie similara de minimum 3 ani. Modalitatea de indeplinire Lista personalului cheie care va fi angajat în executia contractului - Formularul 7.4 din Sectiunea III - Formulare; urmatoarele documente pentru fiecare din persoanele propuse pentru ocuparea pozitiilor cheie: - Curriculum Vitae în formatul prezentat în Formularul 7.4 (i), din Sectiunea III – Formulare (nu se aplica Responsabilului cu mecanizarea si transportul); - copie (certificata pentru conformitate cu originalul) a diplomei de absolvire a studiilor superioare sau medii, dupa caz; - copii (certificate pentru conformitate cu originalul) ale documentelor care atesta experienta specifica (de ex:, atestate, certificate, recomandari, contracte etc); - pentru responsabilul cu mecanizarea si transportul se va prezenta copie (certificata pentru conformitate cu originalul) a atestatului sau a documentului echivalent, art. 23 din Instructiunea ANRMAP 1/2013 aplicandu-se corespunzator - copii (certificate pentru conformitate cu originalul) ale documentelor care atesta ca persoana respectiva este angajat al ofertantului (permanent sau în baza unui contract pe perioada ne/determinata) sau - Declaratie de Disponibilitate pentru personalul cheie- Formular 7.4(ii) din Sectiunea III - Formulare, în cazul în care persoana respectiva nu este angajat permanent al ofertantului; - Declaratie privind inexistenta conflictului de interese – Formularuul 7.4(iii) din Sectiunea III - Formulare Angajamentul ofertantului privind resursele umane – Formularul 7.5 din Sectiunea III - Formulare. CERINTA 13: Grupurile de operatori economici care depun o oferta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a. Asocierea pot sa îndeplineasca în mod cumulativ cerintele privind capacitatea economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala. b. Ofertele depuse de asocieri de operatori economici vor îndeplini si cerintele suplimentare enumerate în continuare: - Formularul de Oferta trebuie semnat astfel încât sa creeze efecte juridice pentru toti membrii asocierii. A se vedea Formularul 3 din Sectiunea III - Formulare. - Unul dintre membri va fi numit asociat principal (lider) responsabil pentru acest contract, numirea sa fiind confirmata prin înaintarea unor împuterniciri în acest sens, semnate de reprezentantii autorizati ai fiecarui membru al asocierii. A se vedea Formularul 2 din Sectiunea III - Formulare. - Oferta trebuie sa includa un Acord preliminar de asociere, urmând ca asocierea sa fie definitivata numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare. Acordul va specifica urmatoarele: o toti membrii asocierii declara ca îsi asuma raspunderea solidara si indivizibila pentru executarea contractului si ca, în eventualitatea în care unul din membrii asocierii înceteaza sa mai fie membru al asocierii sau intra în lichidare, membrii ramasi vor executa si finaliza Serviciile; o liderul asocierii este autorizat sa angajeze raspunderea si sa primeasca instructiuni pentru si în numele oricaruia si a tuturor membrilor asocierii, angajând astfel raspunderea individuala si solidara a acestora; o liderul asocierii este raspunzator pentru executia contractului, inclusiv pentru efectuarea platilor pe care le va primi integral si le va redistribui membrilor asocierii conform acordului dintre acestia, astfel încât Autoritatea Contractanta va fi eliberata de orice obligatii de plata ce pot rezulta din Contract si/sau prestarea serviciilor prin efectuarea platii numai catre asociatul principal; o liderul asocierii se obliga ca, în cazul atribuirii contractului, sa legalizeze asocierea, pâna la data încheierii contractului de achizitie publica; o Toti membrii asocierii se obliga sa ramâna în asociere pe toata durata de executie a contractului. Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate de fiecare dintre membrii grupului de operatori economici, pentru partea de contract pe care o realizeaza. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. În cazul în care Ofertantul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice invocate. Administratorul, sau echivalentul acestuia, persoanei juridice care asigura sustinerea tehnica si profesionala, daca este cazul, nu trebuie sa se afle în situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180, art.181 lit.a, c^1, d si art.69^1 al OUG 34/2006. In situatia utilizarii unui sustinator pentru demonstrarea capacitatii tehnice si/sau profesionale, acesta trebuie sa completeze Angajamentul ferm prezentat in Formularul 7.6 din Sectiunea III - Formulare. Modalitatea de indeplinire Se va completa formularul 6.3(ii) din Sectiunea III Formulare - daca este cazul. CERINTA 14 Certificarea conform standardului ISO 9001 sau echivalent, a sistemului de management al calitatii. Nerespectarea cerintei minime duce la descalificarea ofertantului. Modalitatea de indeplinire Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului in conformitate cu SR EN 9001 sau echivalent. Se va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei (de ex: proceduri/manuale de calitate, activitate procedurate, etc.), toate valabile la data limita de depunere a ofertelor. În cazul în care exista asociati, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor. CERINTA 15 Certificarea conform standardului ISO 14001 sau echivalent a sistemului de management al mediului Nerespectarea cerintei minime duce la descalificarea ofertantului. Modalitatea de indeplinire Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii unui sistem de management de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului in conformitate cu SR EN 14001 sau echivalent. Se va prezenta un Certificat emis de un organism de certificare sau alte documente care probeaza in mod concludent indeplinirea cerintei, toate valabile la data limita de depunere a ofertelor,. În cazul în care exista asociati, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest certificat, sau echivalentul acestuia, pentru activitatea care reprezinta partea sa de implicare in contract. Se va atasa copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 40.00 Criteriul social 30.00 Criteriul valorificarii 30.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data 24.02.2016  Ora 09:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareAlte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care oferta va contine tarif peste nivelul plafonului aferent anului 2016 prezentat in tabelul din sectiunea II.4.1, atunci ea va fi considerata neconforma, in conditiile art. 36, alin.2, lit. c) din HG925/2006. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va lua in calcul, in ordine, urmatoarele criterii de departajare: 1. Tariful unitar (Tc) pentru activita?ile desfa?urate, pentru utilizatorii casnici, în baza unor Programe/campanii regulate cel mai mic; 2. Procentul cel mai mare de deseuri valorificate la care se angajeaza ofertantul. Operatorul economic care se considera vatamat într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin încalcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului. In conformitate cu prevederile art.271^1 si art. 271^2, contestatorul are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita pentru întreaga perioada cuprinsa între data depunerii contestatiei/cererii/plângerii si data ramânerii definitive a deciziei Consiliului/hotarârii instantei de judecata de solutionare a acesteia. Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune în original la sediul autoritatii contractante si în copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cudepunerea contestatiei/cererii/plângerii. Garantia de buna conduita este in valoare de 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei, are perioada de valabilitate de 90 de zile, este irevocabila iar plata este neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, în masura în care contestatia/cererea/plângerea va fi respinsa ca inadmisibila.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor
Conform art.256^2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMT
Adresa postala:  Str.Alexandru cel Bun nr.27, cam. 407,, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610004, Romania, Tel.  +40 374937090, Email:  econeamt@gmail.com, Fax:  +40 374091210
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.12.2015 13:50

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 3, Judetul Neamt 14.07.16
Actualizare documentatie Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 3, Judetul Neamt 14.07.16
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 3, Judetul Neamt  
Actualizare documentatie Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 4, Judetul Neamt 22.06.16
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 4, Judetul Neamt 22.06.16
Actualizare documentatie Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 4, Judetul Neamt 27.09.16
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 4, Judetul Neamt 27.09.16
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 4, Judetul Neamt  
Actualizare documentatie Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 2, Judetul Neamt 26.07.17
Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare al unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMT” din Zona 2, Judetul Neamt