Feedback
I.D.: 2161914

Achizitie autobuze pentru transport public calatori

ID extins
2-149829
Data publicarii
14.03.14 Exista 5.226 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
www.e-licitatie.ro
Coduri CPV
34121100-2
Termenul limita pentru depunere:
28.04.14
Autoritate contractanta:
Transal Urbis S.R.L.
Locul realizarii:
RO: Caras-Severin
Documente participare:
 1. 2-149829.zip
Locul realizarii:
Caraş-Severin
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Achizitie: 6 autobuze pentru transport in comun calatori,de medie capacitate; 2 autobuze pentru transport in comun calatori de mica-medie capacitate.
Detalii procedura
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Transal Urbis S.R.L.
Numar anunt: 149829/ 14.03.2014
Denumire contract: Achizitie autobuze pentru transport public calatori
Stare procedura: In desfasurare
 


Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Transal Urbis S.R.L.
Adresa postala:  Str.General Moise Groza nr.4, Caransebes,jud.Caras-Severin, Localitatea:  Caransebes, Cod postal:  325400, Romania, Punct(e) de contact:  Nicolae Mitidoi, Tel.  +40 255511878, In atentia:  Parvanescu Adrian, Email:  transal93@yahoo.com, Fax:  +40 255511879, Adresa internet (URL):  Str.General Moise Groza nr.4, Caransebes,jud.Caras-Severin, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitie autobuze pentru transport public calatori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str.General Moise Groza nr.4, Caransebes,jud.Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie:
6 autobuze pentru transport in comun calatori,de medie capacitate;
2 autobuze pentru transport in comun calatori de mica-medie capacitate.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34121100-2 - Autobuze publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
6 autobuze pentru transport in comun calatori,de medie capacitate,si
2 autobuze pentru transport in comun calatori de mica-medie capacitate.
Valoarea estimata fara TVA: 3,870,969RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
 60  zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
Cuantumul gar. de part.= 77.419 lei (2%).Pentru Lotul I: 62.774 lei;Lotul al II-lea: 14.645 lei(Curs BNR la 01.03.2014 pt. garantii in alta moneda). Per.de valab. a gar. de part.:90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Aceasta se const. prin viram. bancar sau printr-un instrum. de garantare emis de o soc.bancara ori de o soc. de asig. si se va prez. în conf. cu art. 86, din HG nr. 925/2006 sicu HG nr.1660/2006.Garantia de part.se va prezenta la sediul aut. contractante de toti operat. economici. Garantia de part. se va constitui: a) - prin viram. în contul autorit. contractante, prin OP confirmat de catre banca; se va depune în contul RO06TREZ1815069XXX005560 , deschis la Trezoreria Re?i?a; b) - la casieria autoritatii contractante, pâna la data deschiderii ofertelor, mentionata in anuntul de participare; c) - scrisoare de gar. bancara in favoarea autoritatii contractante valabila pe perioada de valabilitate a ofertei, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin (3), din HG nr. 925/2006, sau : d)-instrum. de garantie emis de catre o societate de asigurari. În cazul în care se va depune o contestatie considerata a fi nefondata de catre CNSC, se va proceda la retinerea sumei prevazuta la art.278.1 lit. c, din OUG 34/2006. Garantia de part. se va restitui în conformitate cu prevederile art. 88, din HG 925 / 2006. Ofertantul îsi pierde gar. de part. daca: - îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilita câstigatoare, nu constituie garantia de buna executie în perioada de valab. a ofertei; - oferta sa fiind câstigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica în perioada de valabilitate a ofertei. Neprezentarea garantiei de part., in forma solicitata, în cadrul ofertelor conduce la respingerea acestora(conf. art.33 din HG 925/2006). In cazul IMM, garantia se reduce la jumatate. In acest sens se va prezenta un document din care sa rezulte calitatea de IMM. Cuantumul garantiei de buna executie exprimata procentual va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA (In cazul IMM, garantia se reduce la jumatate). Ofertantul câstigator va prezenta la data încheierii contractului de furnizare, extras de cont pentru garantie de buna executie deschis la Trezoreria Statului pentru 0,5% din pretul contractului, urmând ca pe parcursul derularii contractului sa se alimenteze acest cont pâna la concurenta sumei de 5% din pretul contractului. Garantia de buna executie se mai poate constitui prin scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante – în original sau prin instrument de garantare emis de catre o societate de asigurari – in original. Garantia de buna executie se restituie conform prevederilor art. 92 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordin ANRMAP Nr. 314/2010) Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69 1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va depune si de catre tert sustinator, daca e cazul) Persoane cu functie de decizie din cadrul A. C.: - Mitidoi Nicolae,director; Puscas Sorin, dir.tehnic; Udroaica Jan, sef birou contabilitate; Cozma Emil,cons.juridic; Badai Mihai, sef birou debite; Albai Mardale, sef birou contracte. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va depune si de catre tert sustinator, daca e cazul) Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (se va depune si de catre tert sustinator, daca e cazul,neincadrarea la pct.a;c,1;d;din aceasta Declaratie) Nota: În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Cazier judiciar /certificat echivalent al operatorului economic, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul” Cazier fiscal al operatorului economic, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ”conform cu originalul” Se va prezenta situatia obligatiilor scadente în luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor,din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (a se vedea notificarea nr.149/24.09.2013 publicata de ANRMAP prin intermediul SEAP). ,Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea datoriilor la data solicitata,op.ec.pot depune o declaratie pe proprie raspundere cf.art.11 al.(4)din HG 925/2006, cu aplicabilitatea prevederilor art.9 alin (3) din Ordinul nr.509/2011.
Ofertantul va prezenta urmatoarele:
Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume:
A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte:
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice).
B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Nota:
1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proporie raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG 925/2006. In aceasta situatie devin aplicabile precederile art 9 alin (3) din Ordinul nr. 509/2011
2. Certificatele se vor prezenta în original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
3. În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
4. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) în masura în care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora. Documentele în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”.
5. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea îndeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au îndeplinit, în conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local în conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele vor fi prezentate în original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” însotite de traducerea autorizata/legalizata în limba româna.
ATENTIE!
a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publica. Incadrarea in situatia prevazuta la art.181 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Persoane fizice sau juridice romane / straine:
Ofertantul trebuie sa fie înregistrat ca persoana juridica sau fizica.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de inregistrare precum si obiectul de activitate) ofertantul, persoana fizica sau juridica romana sau straina va prezenta:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie reale/valabile la data limita de depunere a ofertelor.Orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include activitatile ce fac obiectul achizitiei publice.
La solicitarea autoritatii contractanta pentru conformitate, inaintea comunicarii rezultatului final, ofertantul clasat pe locul I va prezenta certificatul constatator in original sau in copie legalizata.
Pentru persoanele juridice/fizice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit. Documentele vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele mai sus mentionate si orice documente pe care Autoritatea Contractanta le va solicita suplimentar pentru verificarea situatiei personale a operatorului economic, in conformitate cu Acordul de asociere, din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o vor îndeplini asociatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Media cifrei de afaceri solicitata este cea globala. Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari sa fie de minimum:
LotI: 3.138.710 lei(fara TVA).
Lot II: 732.259 lei (fara TVA),pentru fiecare an in parte, respectiv 2011,2012,2013.
Pentru echivalenta cifrei de afaceri, se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an in parte, respectiv 2011, 2012,2013.
Prezentarea bilanturilor contabile din ultimii 3 ani, vizate de institutiile abilitate, respectiv 2011, 2012, 2013, in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". (Art.5/Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011).
Pentru anul 2013 vor fi admise si alte documente contabile,in cazul in care bilantul nu a fost depus.
Ofertantul poate beneficia de reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri si a garantiei de participare la 50%, prezentand o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346 / 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele economice si financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formular nr.9 - “Informatii generale/ Declararea cifrei de afaceri”; Bilanturile contabile din ultimii 3 ani, vizate de institutiile abilitate, respectiv 2011, 2012, 2013, prezentate conf. Art.5/Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani(calculat pana la data limita de depunere a ofertelor), continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se solicita ca cerinta minima de calificare demonstrarea furnizarii de produse similare, in ultimii 3 ani, in baza a cel mult 3 contracte in valoare de:
Lot I = 3.138.710 lei (fara TVA);
Lot II= 732.259 lei (fara TVA).
Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Pentru echivalenta cifrei de afaceri,se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte, respectiv 2011,2012,2013.
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
Dovada certificarii Sistemului de management al calitatii, certificat ISO 9001:2008 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formulare nr.10,11 Formular nr.13 Certificat ISO 9001:2008 sau echivalent, , prezentat conf. Art.5/Ordinul Presedintelui ANRMAP nr.509/2011.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.04.2014 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.04.2014 10:00
Locul: SC Transal Urbis SRL, Str.General Moise Groza nr.4, Caransebes,jud.Caras-Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Da
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantareFonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel.  +40 213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.03.2014 14:21