Feedback
I.D.: 4860963

„Reparatie linia CF Miercurea Sibiului –Cunta km 52+244-61+582".

ID extins
TED.445439-2014
Data publicarii
30.12.14 Exista 793 licitatii active asemanatoare. Inregistrati-va pentru a avea acces la acestea.
Tipul documentului:
Anunt de participare
Sursa
ted
Coduri CPV
45234100
Termenul limita pentru depunere:
29.04.15 10:00
Journal Number:
250/2014
Autoritate contractanta:
Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA
Locul realizarii:
RO: Alba
 
 
Locul realizarii:
 • Favorite
  Va rugam sa va logati pentru a adauga aceste licitatii la favorite. A aparut o eroare, va rugam reincercati. Licitatia a fost adaugata. Licitatia a fost deja adaugata. view
 • Descarca
 • Tipareste
 • Observatii
  Observatia a fost salvata. A aparut o eroare, va rugam incercati din nou.
 • Trimite
  Mail invalid Mail-ul a fost transmis cu succes
 • Invite
  Invita un prieten sa testeze www.licitatie-publica.ro
  Invitatia se trimite...
  E-mail invalid
  Trimis cu succes
  A aparut o eroare
Descriere:
Lucrarea se va executa pe intervalul Miercurea Sibiului – Cunta, km 52+244 - 61+582 situat pe linia CF 210. Zona lucrarilor se afla între pozitiile kilometrice 52+244 si 61+582. Lucrarile se vor executa la infrastructura si suprastructura CF, instalatii CED, instalatii Telecomunicatii, podete.
Anunț de participare – utilități
Lucrări
Directiva 2004/17/CE
Secțiunea I: Entitatea contractantă
I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Punct(e) de contact: În atenția: Telefon: E-mail: Fax: Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” – SA Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Serviciul achizitii Publice SPBS Manea Daniela, Staicu Iulia 010873Bucuresti ROMÂNIA +40 213192433 daniela.manea@cfr.roiulia.staicu@cfr.ro +40 213192433
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a entității contractante: www.cfr.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la : Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Activitate principală
Servicii feroviare
I.3)
Atribuirea contractului în numele altor entități contractante
Secțiunea II: Obiectul contractului
II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
„Reparatie linia CF Miercurea Sibiului –Cunta km 52+244-61+582".
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrări
Executare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Linia CF Miercurea Sibiului – Cunta km 52+244-61+582.
Cod NUTS RO121
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Lucrarea se va executa pe intervalul Miercurea Sibiului – Cunta, km 52+244 - 61+582 situat pe linia CF 210. Zona lucrarilor se afla între pozitiile kilometrice 52+244 si 61+582. Lucrarile se vor executa la infrastructura si suprastructura CF, instalatii CED, instalatii Telecomunicatii, podete.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
45234100
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)
Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Lucrarile se vor executa la infrastructura si suprastructura CF, instalatii CED, BLA, instalatii telecomunicatii, podet 56+942 si podet 52+465, aferente liniei CF Miercurea Sibiului – Cunta, km 52+244-61+582
Valoarea estimata a contractului este 32 440 690 RON fara TVA si este compusa din:
— 29 463 400 lei constructii montaj si 2 977 290 RON cheltuieli diverse si neprevazute;
— cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta un procent de 10 % din valoarea cheltuielilor prevazute pentru investitia de baza, fara organizare de santier (conform art. 5.3. pct.a. din HG nr. 28/2008).
Valoarea estimată fără TVA: 32 440 690 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice
III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Ofertantul va constitui garantie pentru participare in conformitate cu art. 86 din HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cuantum de: 580 000 RON.
În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna va fi prezentata în original si va fi însotita de traducerea autorizata si legalizata în limba româna. In cazul in care garantia va fi constituita prin scrisoare de garantie aceasta va eliberata în numele ofertantului conform Formular nr. 2. Garantia de participare poate fi eliberata în numele ofertantului si în valuta la cursul mediu BNR stabilit cu 5 zile inainte de data limita de depunerea ofertelor.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei). Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea contractului fara TVA.
Constituirea garantiei de buna executie a contractului de lucrari se face conform art. 90 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Garantia de buna executie a contractului se constituie prin scrisoare de garantie bancara sau orice alt instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara, sau de o societate de asigurari, în termen de 5 zile de la semnarea contractului de ambele parti.
Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie total sau partial, proportional cu gradul de nerealizare a obligatiilor contractuale, în limita prejudiciului creat. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate.
Dacã pãrtile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, conform prevederilor art. 90 (3) din HG nr. 925/2006. În cazul restituirii garantiei se vor aplica prevederile art. 92 alin. (4) din HG nr. 925/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget de stat – plata se va face in termen de 5 zile de la data primirii fondurilor catre CNCF „CFR” SA de la bugetul de stat.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale:
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1
Eligibilitatea
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
— Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea în conformitate cu Formularul A.
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator.
Cerinta nr. 2
Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în una sau mai multe din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr. 34/2006. În acest sens, ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere. De asemenea, ofertantul va depune certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv catre bugetele locale. Din certificatele fiscale trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
— Formularul B1.
Declaratia se depune în original dupa caz, de catre fiecare ofertant / ofertant asociat/ tert sustinator (tertul doar literele a, c indice 1 si d)
— Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, inclusiv catre bugetele locale – se depun în original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul.
In cazul unei asocieri, certificatele constatatoare se depun pentru fiecare ofertant asociat din asociere
Cerinta nr. 3
Neîncadrarea la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006.
Personalul implicat direct in procedura este:
Moldovan Macarie Alexandru – dir. general; Sorina Baicu – dir. gen. adj. ec.; Cesa Petru – dir. gen. adj. teh.; Viorel Scurtu – dir. gen. adj. exp; Irina Petrescu – dir. Asistenta Juridica; Jana Iacob – sef serviciu Reprezentare, Stroe Claudiu – sef Servicu CLAAP; Ivan Rodica – dir. tehnic; Aron Pop – dir. Achizitii Contracte; director financiar – Corneliu Cretu; Iulian Mantescu – director contabilitate; Violeta Louis – sef Serv. Investitii; Dumitrescu Daniela – sef Serv. APSBBS; Mitroi Valentin – sef STCD; Mitroi Marilena – ec; Bogdan Branzan Fedeles – sef pr. STCD; Constantinescu Simona – sef birou STCD; Popescu Constantin Cornel – ec .; Daniela Manea – sef birou AP; Raluca Munteanu – ing., Staicu Iulia – ing; Alexandru Nicoleta – ing.; Tudor Gherghina – ing; Preda Georgiana – cons. jur; Buholt Mariana – cons. jur.; Melinte Ionut – sef pr.; Papa Traian – cons. jur; Violeta Petrescu – cons. jur.; terti; Lica Pauleta – sef pr. Sucursala Regionala CF Brasov: Pintea Ioan – dir. regional; Nasulea Mariana – contabil sef reg.; Gabriela Voinea – sef Divizie tehnica; Moritz Adam – sef serviciu investitii; Zetu Tatiana – sef oficiu juridic; Honcu Rodica – inginer I; Barbu Ion – inginer IV.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Ofertantul va depune Formularul B2
Formularul se depune dupa caz, de catre fiecare ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator.
Cerinta nr. 4
Participarea la licitatie cu oferta independenta
Autoritatea contractanta va exclude din procedura de atribuire ofertantul care nu depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, sau îl depune, însa nu este conform Ordinului 314 din 12.10.2010 emis de ANRMAP.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Formularul B3 – în original
Declaratia se depune în original de catre fiecare ofertant/ofertant asociat
Pentru operatorii economici ce au calitatea de IMM (daca e cazul)
Dovezile privind calitatea de IMM sunt necesare în vederea reducerii cu 50 % a valorilor pentru criteriile legate de garantia pentru participare, de cifra de afaceri si de garantia de buna executie, conform prevederilor din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
Documente care se depun pentru dovedirea calitatii de IMM a ofertantului:
— în cazul întreprinderilor autonome – se va depune:
— „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1)
— în cazul întreprinderilor partenere – se vor depune:
— „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
— „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
— „Fisa de parteneriat”;
— „Întreprinderi partenere”
— în cazul întreprinderilor legate – se vor depune:
— „Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii” (Anexa 1);
— „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate” (Anexa 2);
— „Întreprinderi legate”;
— „Fisa privind legatura dintre întreprinderi”
Încadrarea în una dintre cele 3 categorii mentionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 si 45 din Legea nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Modelele formularelor enumerate se regasesc în – Formulare. Cerinta nr. 1
Obiectul de activitate
Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului si care trebuie contina codul CAEN corespondent tipului de activitati supuse procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a candidaturilor.
Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident;
In cazul ofertei comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii.
Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/ teritorial- se depune în original/copie legalizata, copie lizibila conform cu originalul.
Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
In cazul ofertei comune (asocieri): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus.
Cerinta nr. 2
Cerinta minima obligatorie referitoare la atestate AFER
— Ofertantul trebuie sa detina Autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica sau agrement tehnic feroviar emise de AFER., in conformitate cu OMT290/2000, valabile la data limita de depunere a ofertelor, pentru:
— constructie/reparatie de cale ferata în executie mecanizata,cu sudarea sinelor
— constructie/reparatie lucrari de arta,
— reparatii capitale/constructii montaj instalatii de centralizare electrodinamica si bloc de linie automat (CED-BLA),
— reparatii capitale/constructii montaj instalatii de telecomunicatii feroviare (TTR),
Specializarile AFER vor putea fi prezentate separat sau cumulativ; conditia obligatorie este de a se face dovada cu documente pentru toate specializarile contractului enumerate mai sus.
În cazul în care Autorizatia AFER si/sau a Certificatul de omologare tehnica sau Agrementul tehnic feroviar nu sunt valabile pe toata durata de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care este declarat câstigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toata durata de derulare a contractului si va înstiinta autoritatea contractanta.
In cazul în care, un operator economic strain nu detine autorizatiile, agrementele, omologarile solicitate, acesta poate prezenta autorizatii/agremente/omologari echivalente emise de organisme similare AFER-ului din statele în care ofertantul este stabilit si recunoscute de AFER.
În conformitate cu art. 7 din Ord. ANRMAP nr. 509:
1. In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati – respectiv subcontractantul, daca este cazul – detine autorizatia solicitata si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva.
2. Tertul nu poate sustine prin prezentarea autorizatiilor necesare, din considerentul ca acestea constituie o resursa netransferabila.
Modalitatea de indeplinire:
— Autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica sau agrement tehnic feroviar emise de AFER, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
— In cazul in care autorizatiile/certificatele de omologare/ agrementele nu sunt valabile pe toata perioada de derulare a contractului, ofertantul va depune un angajament prin care in cazul in care va fi declarat castigator, se angajeaza ca va prelungi valabilitatea acestora, pe toate durata de derulare a contractului si va instiinta autoritatea contractanta.
Documentele se depun în original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinta nr. 1
Cifra de afaceri
Fisa de informatii generale (Formular G) din care sa rezulte cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 ani, respectiv anii 2013, 2012, 2011 care sa reflecte capacitatea ofertantului de a sustine contractul, în valoarea egala sau mai mare de 30 000 000 RON.
Conversia valorilor se va face la cursul RON/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea financiara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere financiara, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006. Demonstrarea cifrei de afaceri se face fie de ofertant, fie de un singur sustinator fara cumularea acestora.
Modalitatea de indeplinire
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii
1. Fisa de informatii generale (Formular G)
2. Angajament de sustinere financiara din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Informatii privind asocierea.
In cazul asocierii, ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare si liderul de asociere). În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Modalitatea de indeplinire
— Acord de asociere – în original
În cazul declararii ofertantului ca si câstigator, acordurile de asociere vor fi prezentate în forma autentica pâna la semnarea contractului.
Informatii privind subcontractarea
In cazul in care ofertantul doreste subcontractarea unei parti din contract, conform art. 45 din OUG 34/2006, acesta are obligatia de a preciza în mod cât mai clar partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
În cazul în care parti din lucrare urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subantreprenori, la semnarea acordului contractual, Executantul va furniza Beneficiarului contractele încheiate de executant cu subantreprenorii declarati în oferta. Aceste contracte vor îndeplini conditiile din oferta si vor constitui anexe la contract.
Executantul nu va avea dreptul de a înlocui pe nici unul din subantreprenorii declarati în oferta fara acceptul prealabil al beneficiarului, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.
Nota: Modificarea subcontractantului fara acordul scris al beneficiarului acorda dreptul achizitorului de a recupera orice suma de bani stabilita ulterior ca plata cuvenita, nelegal, prejudiciu etc. de catre organele cu atributii de control.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta Formularul D si anexa acestuia – Informatii privind subcontractantii – in original.
Cerinta nr. 3
Asigurarea cu laboratoare, utilaje, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe.
Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca pentru lucrarea licitata au disponibile dotarile necesare.Locomotivele, vagoanele, trenurile de lucru si utilajele necesare transportului de materiale si subansamblurilor si respectiv executiei lucrarilor de buraj, ciuruire, profilare, stabilizare dinamica, transportului tehnologic al aparatelor de cale montate si lansarii acestora în cale, inclusiv scoaterii din cale a celor existente si transportul tehnologic al sinelor lungi, etc. se asigura de catre executant.
În situatia în care utilajele, echipamentele tehnice, laboratoarele sunt închiriate, ofertantul va depune contractul de închiriere sau angajamentul care face dovada închirierii.
De asemenea, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca pentru lucrarea licitata au disponibile laboratoare de analize si încercãri în constructii, autorizate si de grad corespunzator tipului de lucrare. Se vor prezenta certificatele de autorizare a laboaratoerelor utilizate la realizarea lucrarilor in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor si de grad corespunzator.
Daca autorizatiile laboratoarelor nu sunt in termen de valabilitate pe toata durata contractului, ofertantul va depune un angajament din care sa rezulte ca in cazul in care este declarat castigator va prelungi valabilitatea autorizatiilor pe toata durata contractului.
În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere privind asigurarea cu dotari tehnice, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
1. Se va depune formularul L si anexa acestuia din sectiunea Formulare – in original.
2. Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul.
Cerinta nr. 2
Asigurarea cu personal de specialitate
Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca pentru lucrarea licitata are disponibil personal având calificarea si experienta profesionala:
1. 1. Responsabil tehnic cu executia atestat conform HG 925/1995 sau atestate echivalente din tarile de origine, pentru domeniul III, constructii cai ferate (se va prezenta atestate si legitimatie valabila la data limita de depunere a ofertei).
2. Responsabil cu siguranta circulatiei conform OMTCT nr. 2262/2005 cu completarile si modificarile ulterioare cu respectarea prevederilor Anexei 5a din Instructiunile nr. 317 – Instructiuni pentru restrictii de viteza, închideri de linii si scoateri de sub tensiune.
3. Sef de santier, absolvent studii superioare cu specialitatea lucrari de constructii, care sa fi participat ca sef santier intr-un contract de executie (indiferent de obiect) si sa demonstreze experienta in domeniul specific activitatilor din proiect/obiectul contractului (se va prezenta CV).
4. Responsabil cu sanatatea si securitatea muncii conform prevederilor cuprinse în Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca (se va prezenta certificat de absolvire). În cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere privind experienta similara încheiat din partea tertului, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006.
Modalitatea de indeplinire
Se vor depune formularele I 1 si I 2 – in original. 1. Pentru RTE atestat (sau echivalent), si legitimatii valabile la data limita de depunere a ofertei.
2. atestat/autorizatie AFER (sau echivalent) pentru responsabil cu siguranta circulatiei, valabile la data limita de depunere a ofertei. Pentru RTE si responsabilul cu siguranta circulatiei nu se solicita CV, diplome.
3. Pentru sef de santier CV-uri conform modelului Europass in care se va evidentia pentru fiecare activitate perioada de referinta si din care sa rezulte ca a participat ca sef santier intr-un contract de executie (indiferent de obiect) si sa poata fi demonstrata experienta in domeniul specific activitatilor din proiect/obiectul contractului.
4. Pentru responsabil cu sanatatea si securitatea muncii.certificat de absolvire.
Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul. Declaratia de disponibilitate pentru fiecare expert propus (Formularul 12 ) sau angajamentul de participare al persoanei/ persoanelor responsabile pentru indeplinirea contactului (daca ofertantul nu are angajata o astfel de persoana/persoane), in original.
Nota:
In cazul operatorilor economici care prezinta experti straini se vor prezenta documente echivalente emise in statul de resedinta, la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, urmand ca la semnarea contractului (in cazul in care vor fi declarati castigatori) sa prezinte documente recunoscute de autoritatile romane.
In cazul in care atestatele, autorizatiile, legitimatiile nu sunt valabile pe toata perioada de derulare a executiei, se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere ca aceasta va fi prelungita corespunzator din proprie initiativa, cu instiintarea beneficiarului. Documentele solicitate se vor prezenta inoriginal/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
Cerinta nr. 1
Experienta similara
Lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat/dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, lucrari similare contractului ce urmeaza a fi atribuit in valoare cumulata de cel putin 20 500 000 RON fara TVA, la nivelul unui contract sau maxim 6 contracte; se vor prezenta certificari de buna executie. Respectivele certificari indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contratante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Prin lucrari similare se intelege lucrari din toate domeniile prezente in cadrul acestei prezentei refactii de linii: constructie/reparatie de cale ferata în executie mecanizata, cu sudarea sinelor – constructie/reparatie lucrari de arta, reparatii capitale/constructii montaj instalatii de centralizare electrodinamica si bloc de linie automat (CED-BLA), reparatii capitale/constructii montaj instalatii de telecomunicatii feroviare (TTR). Conversia valorilor se va face la cursul RON/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
Pentru dovedirea experientei similare se accepta atat contracte separate pe domeniile de lucrari solicitate cat si contracte de lucrari complexe din care sa rezulte ca s-au executat toate lucrarile de specialitate solicitate mai sus. Valoarea solicitata se ia in considerare prin cumularea valorii lucrarilor executate in perioada ultimilor 5 ani, ce acopera toate specialitatile, conform precizarilor si notelor din prezenta cerinta.
In cazul în care ofertantul a participat într-o asociere, valoarea luata in calcul cuprinde numai partea executata de catre operatorul economic ofertant.
Note:
1. Ultimii 5 ani se calculeaza prin raportare inversa de la data limita de depunere a ofertelor.
2. Conversia valorilor se va face la cursul RON/valuta mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
3. In cazul în care ofertantul invoca sustinerea privind experienta similara a unui tert, se va prezenta în original, un angajament de sustinere privind experienta similara, întocmit conform art. 11 indice 1 din HG 925/2006. Demonstrarea experientei similare se face fie de catre ofertant, fie de catre sustinator, fara cumularea acestora.
4. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, se vor lua in considerare doar lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si se vor avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.
5. Se va lua in considerare numai partea executata de operatorul economic ofertant.
Modalitatea de indeplinire
— Declaratia si lista lucrarilor executate în ultimii 5 ani – Formularele E si E1, in original.
— Contracte/procese verbale de receptie/recomandari emise de beneficiarii lucrarilor/documenete constatatoare/certificari de buna executie etc., prin care sa se confirme executarea tuturor lucrarilor solicitate ca experienta similara în ultimii 5 ani. Documentele doveditoare se depun în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
— Angajament de sustinere din partea tertului, întocmit conform art. 11^1 din HG 925/2006, daca este cazul, in original.
Cerinta nr. 1
Standarde de protectia mediului
Prezentarea unor documente emise de organismele nationale sau internationale acreditate care confirma respectarea standardelor de protectie a mediului, respectiv ISO 14001. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul în care ofertantul nu detine certificat de atestare al standardelor de protectie a mediului, se pot prezenta orice alte documente care dovedesc ca acesta se afla în curs de acreditare sau ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al protectiei mediului. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul asocierilor conditia va fi îndeplinita, individual de fiecare de membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” certificatul de protectia mediului ISO 14001/alte documente doveditoare.
Cerinta nr. 1
Asigurarea calitatii:
Prezentarea unor documente emise de organismele nationale sau internationale acreditate care confirma sistemul de management al calitatii firmelor ofertante, respectiv ISO 9001 – managementul calitatii. Certificatele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
În cazul în care ofertantul nu detine certificat de atestare al sistemului calitatii, se pot prezenta orice alte documente care dovedesc ca acesta se afla în curs de acreditare sau ca în societate este asigurat un nivel corespunzator al calitatii.
În cazul asocierilor conditia va fi îndeplinita, individual de fiecare de membru al asocierii, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Modalitatea de indeplinire
Certificatele ISO 9001/alte documentele doveditoare se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură
IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
9/3/3296/2014
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
(cu excepția unui SAD)
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 20.4.2015 - 12:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.4.2015 - 10:00
IV.3.5)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.6)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 120 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.7)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29.4.2015 - 12:00
Locul
CNCF CFR B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sect. 1, (Palatul CFR), et. 5, cam. 79, Bucuresti.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor care vor prezenta copii dupa BI/CI/pasaport.
Secțiunea VI: Informații complementare
VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare:
1. Corespondenta va fi in limba romana, sub forma de acte oficiale, transmise catre punctul de contact din anunt, intre orele 9:00 – 14:00.
2. Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
3. Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro
4. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro
5. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departajarii ofertelor.
6. Pentru vizitarea amplasamentului se vor posta in SEAP, in termen de 10 zile de la publicarea anuntului de participare, informatii referitoare la: datele, orele si locatiile de unde vor demara vizitele (mai multe informatii la sectiunea IV.4.3 din Fisa de date)
7. Atentionam ofertantii ca formularul K completat si depus in cadrul procedurii se va posta in termen legal la rubrica de „Procese verbale/declaratii” a anuntului de participare din SEAP.
8. In cazul contestatiilor/cererilor/plangerilor se aplica prevederile OUG 51/28.06.2014.
9. Ofertele se vor depune la sediul autoritatii contractante Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, Bucuresti, sector 1, (Palatul CFR), acces pe la Poarta A, etaj 5, camera 75, Aripa Grivita.
Date referitoare la clauze contractuale:
Clauzele contractuale obligatorii sunt:
Obiectul si pretul contractului, documentele contractului, obligatiile executantului si ale beneficiarului, penalitati si daune interese, garantia de buna executie a contractului, Conventia comuna pe linie de securitate si sanatate în munca, protectia mediului si situatii de urgenta, depunerea documentelor principale ale sistemului calitatii (manualul calitatii, procedurile sistemului, procedurile tehnice de executie sau de proces, care includ planuri de control al calitatii, proceduri administrative, planul de control al calitatii).
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
E-mail: Telefon: Adresă Internet: Fax: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 030084Bucuresti ROMÂNIA office@cnsc.ro +40 213104641 http://www.cnsc.ro +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenul de depunere a contestatiei este in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Telefon: Adresă Internet: Fax: CNCF „CFR” SA – Directia Asistenta Juridica B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 010873Bucuresti ROMÂNIA +40 213192526 http:www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura +40 213192526
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
23.12.2014