Intrare in cont client Nume utilizator:  Parola: 
Ati uitat parola? Inregistrare noua

Detalii:

  contract de servicii având ca obiect prestarea de servicii de proiectare de site-uri pentru realizarea unei pagini WEB si servicii de instruire a personalului Achizitorului, în conformitate cu cerintele minimale solicitate în Sectiunea 4 – Caietul de sarcini  
Data publicarii:16.04.2010
Natura contractului:Contract de servicii
Data inchiderii licitatiei:03.05.2010
Termenul de solicitare a caietului de sarcini:03.05.2010
Locul realizarii:sediul ANCOM din Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2
Regiunea:RO: Bucureşti
I.D.:5629744
Tipul documentului:Anunt de participare
Descriere: prestarea de servicii de proiectare de site-uri pentru realizarea paginii WEB a ANCOM (cod CPV: 72413000-8), în conformitate cu cerintele minimale solicitate în Sectiunea 4 – Caietul de sarcini; contractul va include si instruirea personalului ANCOM care va fi implicat în administrarea si exploatarea curenta a site-ului
Numar extern:2-98209
Cod CPV:72413000-8
Atasament (Documentatie de atribuire)
DA pag.web.PDF (4076 KB)

   Ce doriti sa faceti?
Salvare in format PDF Salvare in format PDF Salvare in format HTML Salvare in format HTML Arata varianta tiparita Arata varianta tiparita
 

Textul integral al anuntului:

Detalii procedura
Autoritate contractanta : Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Numar anunt de participare : 98209 / 16.04.2010
Denumire contract : contract de servicii având ca obiect prestarea de servicii de proiectare de site-uri pentru realizarea unei pagini WEB si servicii de instruire a personalului Achizitorului, în conformitate cu cerintele minimale solicitate în Sectiunea 4 – Caietul de sarcini
Stare procedura : In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Adresa postala: Delea Noua,Nr.2,Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030925 , Romania , Punct(e) de contact: Departamentul Achizitii/Serviciul Investitii , Tel. +40 372845399/+40 372845341 , In atentia: Mariana URSU/Mariana GHEATA , Email: mariana.ursu@ancom.org.ro; mariana.gheata@ancom.org.ro , Fax: +40 372845402 sau +40 372845406 , Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Altele: administrare si reglementare in comunicatii electronice, comunicatii audiovizuale si servicii postale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
contract de servicii având ca obiect prestarea de servicii de proiectare de site-uri pentru realizarea unei pagini WEB si servicii de instruire a personalului Achizitorului, în conformitate cu cerintele minimale solicitate în Sectiunea 4 – Caietul de sarcini
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: sediul ANCOM din Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Cod postal: 030925
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
prestarea de servicii de proiectare de site-uri pentru realizarea paginii WEB a ANCOM (cod CPV: 72413000-8), în conformitate cu cerintele minimale solicitate în Sectiunea 4 – Caietul de sarcini; contractul va include si instruirea personalului ANCOM care va fi implicat în administrarea si exploatarea curenta a site-ului
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72413000-8 - Servicii de proiectare de site-uri WWW (World Wide Web) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
prestarea de servicii de proiectare de site-uri pentru realizarea unei pagini WEB, inclusiv, instruirea personalului care va fi implicat în administrarea si exploatarea curenta a site-ului
Valoarea estimata fara TVA: 233,066 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
in etapa II a procedurii se solicita: 2.330,00 lei= garantiei participare: conf. art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 si 5 % din pretul total al contractului, fara TVA= garantia buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
din venituri proprii, prin ordin de plata, pe baza facturii emise si acceptate, in contul pe care Furnizorul se obliga sa-l deschida la Trezoreria Statului; nu se admit plati in avans sau partiale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform pct.IV.1. de la Sectiunea 1 din Documentatia de atribuire:
-Declaratie privind eligibilitatea(Anexa nr.1-Sectiunea 2);
-Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006(Anexa nr.2-Sectiunea 2).

Conform pct.IV.2.de la Sectiunea 1 din Documentatia de atribuire:
-pt.persoane juridice/fizice române:copie legalizata sau original, certificat constatator (extras de registru) eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul competent teritorial ulterior datei de 02.04.2010
sau,
-pt.persoane juridice/fizice straine:copii traduse în limba româna si legalizate, documente edificatoare valabile la data depunerii care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana fizica/juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional si obiectul de activitate, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform pct.IV.3.de la Sectiunea 1 din Documentatia de atribuire:
-Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al candidatului din care sa rezulte ca cifra de afaceri medie anuala realizata în ultimii 3 (trei) ani este de cel putin 400.000,00 lei (Anexa nr.3- Sectiunea 2).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform pct.IV.4.de la Sectiunea 1 din Documentatia de atribuire:
-Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii 3 (trei) ani prin care candidatul trebuie sa demonstreze ca a îndeplinit în ultimii 3 (trei) ani unul/mai multe contracte care au avut ca obiect prestarea unor servicii similare celor care fac obiectul prezentei proceduri, a carui/caror valoare fara TVA este mai mare sau egala cu 200.000,00 lei si prin care au fost dezvoltate urmatoarele cerinte/ functionalitati: intranet (retea informatica locala cu acces restrictiv)/ suport pentru filme în format .flv (format comprimat utilizat pentru vizualizarea filmelor pe internet) cu redare din pagina/ aplicatie de e-mailing/FAQ management/ continut optimizat pentru Mobile internet (Anexa nr.4- Sectiunea 2), însotita în mod obligatoriu de certificate/documente constatatoare emise si contrasemnate de beneficiarul/ii contractului/lor mentionat/ti în formular, care sa contina informatii referitoare la îndeplinirea obligatiilor contractuale;

-Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al candidatului, referitoare la personalul de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant însotita în mod obligatoriu de CV-urile personalului de specialitate (în limba româna sau însotite de traducere în limba româna efectuata de catre un traducator autorizat) responsabil pentru îndeplinirea contractului (Anexa nr. 5 din Sectiunea 2); fiecare persoana nominalizata, va prezenta în original o declaratie de disponibilitate (Anexa nr. 6- Sectiunea 2);

componenta/cerinte minimale obligatorii echipa propusa:
- managerul de proiect: experienta în conducerea a cel putin 2(doua) proiecte având ca obiect prestarea de servicii de proiectare site-uri pentru realizarea de pagini web si calitatea de specialist certificat pentru managementul proiectelor;
- analistul: sa demonstreze participarea în aceasta calitate, la implementarea a cel putin 2(doua) proiecte având ca obiect prestarea de servicii de proiectare de site-uri pentru realizarea de pagini web (aplicatii internet/intranet).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 5 ; numar maxim: 6
-vezi pct.V.de la Sectiunea 1 din Documentatia de atribuire
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2/UM/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.05.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2010 17:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.05.2010 12:00
Locul: sediul ANCOM din Bucuresti, Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, Cod postal: 030925/Depart. Achizitii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentanti ai candidatilor/ofertantilor, in baza unor împuterniciri scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +4 021.310.46.41 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +4 021.310.46.42 , Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL A TRIBUNALULUI BUCURESTI
Adresa postala: B-dul Unirii,Nr.37,Sector 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030823 , Romania , Tel. +4 021.408.37.00 , Email: tribunalul-bucuresti@just.ro , Fax: +4 021.408.36.00 , Adresa internet (URL): www.tmb.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC ACHIZITII/ DEPARTAMENTUL ACHIZITII
Adresa postala: Str. Delea Noua, Nr. 2, Sector 3, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030925 , Romania , Tel. +40 372845257 , Email: bogdan.margineanu@ancom.org.ro , Fax: +40 372845402 sau +40 372845406 , Adresa internet (URL): www.ancom.org.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.04.2010 14:48

  sus